10 ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดี ปี 2018

ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกต่างก็ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกัน จนทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่สองที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้และนำมาใช้ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียน ทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษดี ติวเตอร์จุฬา

10 ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด 2018

จากผลการสำรวจของ อีเอฟ เอดูเคชันเฟิสต์ (EF Education First : www.ef.co.th) เกี่ยวกับผลการจัดอันดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชากรในแต่ละประเทศจำนวน 1.3 ล้านคน จาก 88 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ผลปรากฏว่าประเทศที่มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับสูงมากมีทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกัน ได้แก่

  1. สวีเดน
  2. เนเธอร์แลนด์
  3. สิงคโปร์
  4. นอร์เวย์
  5. เดนมาร์ก
  6. แอฟริกาใต้
  7. ลักเซมเบิร์ก
  8. ฟินแลนด์
  9. สโลวีเนีย
  10. เยอรมนี

ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด 2018

ทวีปเอเชีย

ส่วนประเทศในแถบทวีปเอเชีย ที่สามาถคว้าอันดับ 1 ของเอเชียไปได้ก็คือ ประเทศสิงคโปร์ ตามมาด้วยอันดับ 2 ประเทศฟิลิปปินส์ และอันดับ 3 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศได้รับผลการจัดอันดับอยู่ในระดับสูงมากและสูง และยังถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศในแถบเอเชียที่ได้อยู่ในระดับ TOP3 ของโลก คือ ประเทศสิงคโปร์

สำหรับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 64 โดยได้ลดลงมา 11 อันดับจากปีก่อนที่อยู่ในอันดับที่ 53 เมื่อนำมาเปรียบเทียบในระดับเอเชีย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 16 จากทั้งหมด 21 ประเทศ ซึ่งถือได้ว่า ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ (Low)

ทั้งนี้ ประเทศในแถบเอเชียก็ยังคงมีช่องว่างทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค และประเทศที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ำที่สุดก็คือ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยอยู่ในอันดับที่ 86 ของโลก

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจจากผลการสำรวจในครั้งนี้ คือ ประเทศในยุโรปยังคงเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ โดย 8 ใน 10 อันดับเป็นประเทศจากแถบยุโรปทั้งหมด และผู้หญิงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีกว่าผู้ชาย โดยความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างสองเพศทั่วโลกเริ่มมีความแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

ถาษาอังกฤษ ติวเตอร์จุฬา

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่นิยมสอบกันมีดังนี้

เราจะต้องรู้ เพราะบางครั้งเราก็ต้องทำการทดสอบเพื่อนำมาใช้ในการเรียนต่อและทำงานด้วย มีดังต่อไปนี้

1. TOEFL และ IELTS

เป็นการทดสอบสำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือเข้าเรียนในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และนำมาใช้ในการสมัครเข้าทำงานด้วย

โดยการสอบแบบ TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน และผลคะแนน TOEFL จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นถ้าต้องการคะแนนอีกก็ต้องทำการสมัครสอบใหม่อีกครั้ง การสอบแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking), การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ผู้สอบสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบออนไลน์หรือสอบแบบเผชิญหน้าก็ได้

ส่วนการสอบแบบ IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการสอบวัดระดับทางด้านภาษาที่ประกอบด้วย 4 ทักษะด้วยกัน ได้แก่ การฟัง (Listening), การพูด(Speaking), การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) เหมือนกับ TOEFL แต่การสอบ IELTS จะไม่สามารถสอบแบบออนไลน์ได้ ผู้สอบจะทำการสอบแบบเผชิญหน้าเท่านั้น และมีระยะเวลาการใช้คะแนนอยู่ที่ 2 ปีเหมือนกัน

2. TOEIC

เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทในแถบทวีปเอเชียที่จะมีการกำหนดเอาไว้เป็นนโยบายว่าให้ผู้สมัครงานเข้าสอบ TOEIC ก่อนหรือให้พนักงานทำการทดสอบทุก ๆ สองปี เพื่อให้แน่ใจว่าระดับความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานอยู่ในระดับที่ดี (คะแนนสามารถใช้ได้ 2 ปีเหมือนกับ TOEFL และ IELTS)

3. OPI และ OPIC

เป็นการทดกสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วใช้สำหรับธุรกิจหรือคุณครูสอนภาษาอังกฤษก็ต้องทำการสอบเช่นกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ระดับความสามารถด้านทักษะการพูด โดยการสอบ OPI ผู้สอบจะต้องเข้าสอบกับผู้ดำเนินการสอบในห้อง แต่การสอบ OPIC ผู้เข้าสอบสามารถทำการทดสอบแบบออนไลน์ด้วยการตอบคำถามผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งนอกจากนี้ยังการทดสอบแบบอื่น ๆ อีกที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อหรือทำงาน เช่น การสอบ TU-GET และ CU-TEP เป็นต้น ทั้งนี้เราจะต้องดูรายละเอียดในการสมัครของแต่มหาวิทยาลัยหรือบริษัทว่าเขาต้องการคะแนนสอบแบบไหนด้วยนะ

หากต้องการให้ทีม Chula Gradeup Tutor จัดทำข้อมูลในส่วนใดเพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่ และจะมาอัพเดทข่าวสารเพิ่มเติมให้ทุกคน

Scroll to top