TCAS รอบ 2 ติวเตอร์จุฬา

รวมวันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 (โควตา)

ช่วงนี้ทางสทศ. กสพท และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทยอยประกาศคะแนนสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ใน TCAS รอบ 2 (โควตา) กันอยู่ สำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังไม่มีรายชื่อ อย่าพึ่งหมดหวังนะ เพราะการสอบ TCAS นั้นมีถึง 5 รอบ ยังเหลือ TCAS รอบ 3 รอบ 4 และ รอบ 5 รออยู่ รีบไปเตรียมตัวและวางแผนกันได้เลย ส่วนน้องๆ คนไหนที่มีรายชื่อแล้ว ก็ให้รีบไปเตรียมตัวและเตรียมเอกสารสำหรับเตรียมสอบสัมภาษณ์กัน หากต้องการรู้เทคนิคการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 (โควตา)

วันนี้ทาง Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมวันที่สอบสัมภาษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้น้อง ๆ เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบ และจะได้ทำการเตรียมตัวได้ถูกวัน ตามมาดูกันได้เลย…

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬา

 • TCAS รอบ 2: 18 เมษายน 62

ม.เกษตรศาสตร์

เกษตร

 • TCAS รอบ 2 : 19 เมษายน 62

ม.ธรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์

 • TCAS รอบ 2: 10 เมษายน 62
 • TCAS รอบ 2 คณะศิลปศาสตร์: 23 มีนาคม 62
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท: 10-12 เมษายน 62
 • โครงการนักศึกษาพิการ: 3 เมษายน 62

ม.มหิดล

ม.มหิดล

 • TCAS รอบ 2: 16-17 เมษายน 62

ม.ศิลปากร

ศิลปากร

 • TCAS รอบ 2: 18-19 เมษายน 62

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พระจอมเกล้าธนบุรี

 • โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์: 5 เมษายน 62
 • โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม/นักศึกษาพิการ/นักเรียนสอวน/โครงการ วมว.: 10 เมษายน 62
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ: 9-10 เมษายน 62
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ: 10-11 เมษายน 62

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พระนครเหนือ

 • โครงการใช้คะแนน O-NET/โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT: 10 เมษายน 62
 • โควตาพิเศษสำหรับรร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์: 4 เมษายน 62
 • โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ : 4 เมษายน 62

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

 • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา: 25 มีนาคม – 5 เมษายน 62 (แต่ละคณะแตกต่างกัน)
 • โควตาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร: 6 เมษายน 62
 • โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ : 31 มีนาคม 62
 • โควตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: 17 เมษายน 62
 • โควตาบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ: 30 มีนาคม 62
 • โควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร: 30 มีนาคม 62
 • โควตาคณะวิทยาศาสตร์: 5 เมษายน 62
 • โควตาของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร คณะอุตสาหกรรมเกษตร: 30 มีนาคม 62
 • โควตาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ: 5 เมษายน 62
 • โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ คณะการบริหารและจัดการ: 6 เมษายน 62
 • โควตาความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง: 3 เมษายน 62
 • โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง: 4 เมษายน 62
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ: 30 มีนาคม 62
 • โควตาคณะศิลปศาสตร์: 30 มีนาคม 62
 • โควตาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ): 1 เมษายน 62
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต: 6 เมษายน 62

ม.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • TCAS รอบ 2: 19 เมษายน 62

ม.ขอนแก่น

ม.ขอนแก่น

 • TCAS รอบ 2: 10-11 เมษายน 62

ม.บูรพา

บูรพา

 • TCAS รอบ 2: 7 เมษายน 62

ม.สงขลานครินทร์

สงขลา

 • โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้: 17-19 เมษายน 62
 • โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา: 23-24 มีนาคม 62
 • โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ: 11 เมษายน 62
 • โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันในโครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์: 9 เมษายน 62

ม.แม่ฟ้าหลวง

ม.แม่ฟ้าหลวง

 • TCAS รอบ 2: 18-19 เมษายน 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

 • TCAS รอบ 2: 4 เมษายน 62

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ น้องๆ พยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ส่วนการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ทปอ.จะประกาศในวันที่ 24 เมษายน 62 และยืนยันสิทธิ์ 24-25 เมษายน 62 หรือต้องการให้ทีม Chula Gradeup Tutor ตรวจสอบเรื่องใดเพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่ หรือ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้โดย คลิกที่นี (FB Fan Page)

Scroll to top