เตรียมสอบ GATPAT ติวเตอร์จุฬา

เตรียมสอบ GAT/PAT อย่างไร ไม่ให้พลาด

น้อง ๆ TCAS63 บางคนคงกำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบ GAT/PAT กันอยู่ สำหรับการสอบ GAT/PAT ซึ่งจะมีการจัดการสอบนั้น มีการจัดทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการประกาศเรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ซึ่งทางทีม Chula Gradeup Tutor รวบรวมข้อควรปฏิบัติสำหรับการ เตรียมสอบ GAT/PAT แต่ละปีซึ่งมีข้อแต่ต่างกันไม่มาก โดยมีรายละเอียดที่คล้าย ๆ กัน ดังต่อไปนี้

ข้อควรปฏิบัติ 10 ข้อ สำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

ในการสอบทุกวิชา ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ

2. ห้ามขีดเขียน หรือทำเครื่องหมาย

ห้ามขีดเขียน หรือทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไว้ในบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้าห้องสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

3. ห้ามเข้าห้องสอบ หลัง 30 นาที ไปแล้ว

ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ หลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งกรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบ พิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี

4. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น โดยห้ามนำกล่องใส่อุปกรณ์เข้าห้องสอบ ห้ามนำกระดาษใดๆ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป ไม้บรรัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ห้องสอบ ONET

5. แบบทดสอบ ห้ามเปิดก่อน

ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด

6. การระบายวงกลมตัวเลือก ในกระดาษคำตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้

  • การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ จะต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B ขึ้นไปเท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่ากำหนดหรือใช้ดินสอสีอื่นไม่ได้ หรือปากกาไม่ได้
  • กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ในกรณีที่ต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่

** หมายเหุต เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สทศ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้

7. การทุจริต

ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ สทศ. อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชา

8. เมื่อหมดเวลาสอบ

ขณะหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคําตอบ และแบบทดสอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้และห้ามนําแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

9. ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่

แบบทดสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การทําซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าว จะถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย

10. การแต่งกายเข้าห้องสอบ

ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน สําหรับนักเรียนเทียบเท่า ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว แบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงทําด้วยผ้าสีดํา ห้ามผู้เข้าสอบสวมรองเท้าแตะและห้ามผู้เขาสอบสวมเสื้อคลุมเข้าไปในห้องสอบ

ปัญหาหลายๆแบบ ติวเตอร์จุฬา

*** หากมีการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชาก็ได้

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.niets.or.th หรือถ้าน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลในส่วนใดเพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อให้ทางทีม Chula Gradeup Tutor ช่วยหาข้อมูลให้ก็ได้เช่นกัน หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

Scroll to top