อาชีพใดบ้าง ที่จบมาแล้วเงินเดือนสูง ติวเตอร์จุฬา

อาชีพใดบ้าง ที่จบมาแล้วได้เงินเดือนสูง

ปัจจุบันเทคโนโลยีและการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทดแทน วิวัฒนาการด้านหุ่นยนต์ วิธีการติดต่อสื่อสาร และการส่งข้อมูลที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานให้เร็วมากยิ่งขึ้น 3G 4G อนาคตยังมี 5G รออยู่ นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องของประชากรที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเรียนต่อทางด้านไหนดี ที่เรียนจบออกมาแล้วจะไม่ตกงาน  เพราะในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเรายังมีคณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้มาฝากกันด้วยนะ ตามมาดูกันได้เลย…

อาชีพที่น่าสนใจ และเงินเดือนสูง มีดังนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ทางโลกไซเบอร์

การโจมตีทางโลกไซเบอร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ หรือ Cyber Security Expert เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคปัจจุบัน ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา อาชีพทางด้านนักวิเคราะห์ข่าวกรองและนโยบายมีการเติบโตมาก

Cyber Security Expert ติวเตอร์จุฬา

สำหรับอาชีพ Cyber Security Expert สามารถที่จะทำงานได้กับหลากหลาย องค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อบันเทิง โทรคมนาคม การเงินและบัญชี การแพทย์ ธนาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ค่าตอบแทนของอาชีพนี้มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว อาชีพอื่นๆ ที่อยู่ในทางด้านสายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ความมั่นคงสารสนเทศ ฯลฯ ก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยเช่นกัน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมศาสตร์

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. อาชีพทางการตลาด และนักเขียนออนไลน์

ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านสื่อและโฆษณามีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อาชีพผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด อาชีพคนผลิตสื่อ นักสร้างสรรค์ นักเขียนบทความออนไลน์ ฯลฯ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดออนไลน์ที่ต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นอย่างมาก ด้วยพฤติกรรมการรับสื่อของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ

อาชีพทางการตลาด ติวเตอร์จุฬา

ถึงแม้ว่าคนในยุคปัจจุบันจะมีการดูทีวีและอ่านหนังสือพิมพ์กันน้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่เปิดรับข่าวสารต่างๆ ในทางตรงกันข้ามพวกเขาได้มีวิธีการรับข่าวสารในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เป็นโอกาสและความท้าทายของคนที่สนใจจะทำงานทางสายนี้ ดังนั้นหากน้องๆ มีความสนใจอยู่แล้วไม่ควรพลาดเลย มาปล่อยของกันดีกว่า

หลักสูตรด้านสื่อ/การตลาด

 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3. อาชีพทางด้านการสอน และการสร้างนวัตกรรม

คนในยุคปัจจุบันเริ่มที่จะหันมาให้ความสนในทางด้านเทคโนโลยีกันมากยิ่งขึ้น จึงทำให้องค์ความรู้ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ยังทำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาสนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และเมื่อคนรุ่นใหม่สนใจด้านนี้มากขึ้นก็เกิดเป็นการเรียนรู้ ให้ความสำคัญในการนำสิ่งเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น การทำวิดีโอ, การใช้สื่อ 3D ในการเรียนการสอน ฯลฯ จึงทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการมากในอนาคต

อาชีพทางด้านการสอน ติวเตอร์จุฬา

หลักสูตรด้านการสอน/นวัตกรรม

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

อย่างที่เรารู้กันดีว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยมีบุตรน้อยลง ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ช่วยทำให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบุคลกรทางด้านสุขภาพจึงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ติวเตอร์จุฬา

และก็ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกก็มีสถาการณ์เดียวกับไทยเหมือนกัน โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 จำนวนผู้สูงอายุจะจำนวนเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าด้วยกัน หากเรามีความรู้ทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีทักษะทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ แล้วล่ะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานได้สูงยิ่งขึ้น แถมยังมีค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วย แต่ถ้าหากใครไม่ถนัดในการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่สนใจทางด้านสุขภาพโดยตรง ก็สามารถที่จะเลือกเรียนหรือทำงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านนี้ได้เหมือนกัน เช่น อาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

หลักสูตรด้านสุขภาพ/การออกแบบ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นที่น่าสนใจที่ทาง Chula Gradeup Tutor รวบรวมมาให้ดูเป็นตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น แต่การจะเลือกเรียนอะไรนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ความชอบของน้อง ๆ มากกว่าดูที่เงินเดือนนะ เพราะงานที่เราทำในอนาคตนั่น จะอยู่กับเราไปอีกนาน หรือหากน้อง ๆ ยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดี สามารถสอบถามได้โดย คลิกที่นี่ หรือต้องการอ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top