รวมวิธีการสอบทีต้องรู้ เพื่ออนาคตทีดี

ในปัจจุบันการสอบวัดระดับความสามารถมากมาย ไม่ว่าจะเป็น GAT , PAT , BMAT , วิชาสามัญ 9 วิชา TOEIC TOEFL หรือ IELTS ฯลฯ ซึ่งได้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะคะแนนที่ได้ออกมานั้นสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสมัครเรียนต่อ สมัครเข้าทำงาน และสอบเพิ่มฐานเงินเดินให้กับตนเองได้ ดังนั้น ทีม Chula Gradeup Tutor ขออธิบายความแตกต่างของการสอบแตกละแบบว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

7 การสอบที่ต้องรู้ เพื่ออนาคตที่ดี มีอะไรบ้าง

1. GAT (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ

 • ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
 • ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
  • Speaking and Conversation
  • Vocabulary
  • Structure and Writing
  • Reading Comprehension

GAT ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

ทำไมต้องสอบ GAT

 • ใช้ยื่นเข้ามหาลัยในระบบ TCAS รอบที่ 3 , 4 และอาจใช้ยื่นรวมกับ PAT บางคณะ เช่น แพทย์ เภสัช ทันตะ ฯลฯ

2. PAT (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
 • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

PAT ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

ทำไมต้องสอบ PAT

 • ใช้ยื่นเข้ามหาลัยในระบบ TCAS รอบ 3 , 4 หรือ แล้วแต่เกณฑ์ของมหาลัย ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา

3. วิชาสามัญ 9 วิชา คือ ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย แต่เดิมจะสอบเพียง 7 วิชา แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ จึงเพิ่มอีก 2 วิชาเข้าไป รวมเป็น 9 วิชา อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาสังคมศึกษา
 • วิชาฟิสิกส์
 • วิชาเคมี
 • วิชาชีววิทยา
 • วิชาคณิตศาสตร์ 1 (สำหรับนักเรียนสายวิทย์และศิลป์คำนวณ)
 • วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สำหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)

9 วิชาสามัญ ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

ทำไมต้องสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

 • ใช้ยื่นเข้ามหาลัยในระบบ TCAS รอบ 2 , 3 , 4 หรือ ในโครงการ กสพท. หรือร่วมกับความถนัดแพทย์ หรือ แล้วแต่เกณฑ์ของมหาลัย ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา

4. ความถนัดแพทย์ คือ การสอบวิชาเฉพาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากจะเข้าคณะแพทยศาสตร์ เพราะการสอบความถนัดแพทย์ เป็นการสอบวิชาเฉพาะ เพื่อวัดความสามารถส่วนบุคคล ว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนสำหรับการเป็น “แพทย์”

ทำไมต้องสอบความถนัดแพทย์

 • เพื่อยื่นในรอบ กสพท. ร่วมกับ วิชาสามัญ 9 วิชาโดยปกติคิดที่ 30%

5. B-MAT (Biomedical Admissions Test) คือ การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment

B-MAT ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

ทำไมต้องสอบ B-MAT

 • ใช้เข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์อินเตอร์ ( จุฬา , มหิดล , ธรรมศาสตร์ ) ยื่นรอบรับตรง

6. IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

IELTS ติวเตอร์ สอนพิเศษ

ทำไมต้องสอบ IELTS

 • ใช้ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ ทำงานต่างประเทศ , ใช้ยื่นร่วมกับ B-MAT

7. TOEIC (Test of English for International Communication) คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่วๆ ไป TOEIC จะมีอยู่สองแบบคือ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการเขียน)

TOEIC ติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ

ทำไมต้องสอบ TOEIC

 • ใช้ในบริษัทที่ต้องการ เช่น สายการบิน , ใช้เลื่อนตำแหน่ง หรือปรับขึ้นเงินเดือน

8. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกา ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

TOEFL ติวเตอร์ รับสอนพิเศษ

ทำไมต้องสอบ TOEFL

 • ใช้เป็นหลักเกณฑ์เมื่อต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา เป็นต้น

ที่กล่าวมาเป็นเพียงการสอบที่นิยมสอบกันเท่านั้น ในความเป็นจริงยังมีการสอบอื่น ๆ อีกมากมายหากน้อง ๆ คนไหนสนใจให้ทางทีม Chula Gradeup Tutor รวบรวมข้อมูลใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ โดยคลิกที่นี่ หรืออ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top