9 วิชาสามัญ

9 วิชาสามัญ ออกอะไรบ้าง (สายศิลป์)

การสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของเด็กสายวิทย์ และสายศิลป์ จำเป็นต้องศึกษาและเตรียมตัวมากขึ้น นอกจากต้องสอบ O-NET GAT PAT แล้วยังมีเพิ่มเติมในส่วนของ 9 วิชาสามัญด้วย ดังนั้น เพิ่มเกรด ติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) ขอเสนอ เคล็ดลับการเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ

สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ เป็นการสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยผ่าน กสพท ในระบบ TCAS รอบที่ 3 ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนที่ใช้ถึง 70% เลยทีเดียว ทั้งนี้วิชาที่ใช้ในการสอบมีทั้งหมด 9 วิชาด้วยกัน แต่น้องๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกสอบทั้ง 9 วิชาให้เลือกสอบแค่วิชาที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา/คณะ ที่น้องๆ เลือกเรียนต่อ) ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย…

ออกชัวร์100% กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาสามัญ

วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

สำหรับ 2 วิชานี้ เป็นวิชาที่น้องๆ ส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าทำกันไม่ค่อยได้เลย เพราะน้องๆ ส่วนใหญ่ที่สอบ 9 วิชาสามัญเป็นนักเรียนในสายวิทย์-คณิตฯ จึงทำให้ไม่ค่อยถนัดในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ กันเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามน้องๆ ก็ไม่ควรที่จะทิ้ง 2 วิชานี้ เพราะมีสัดส่วนของคะแนนที่จะทำให้น้องๆ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ถึงวิชาละ 10% (รวมเป็น 20%) เลยทีเดียว

วิชาภาษาไทย

1. การอ่าน

 • การวิเคราะห์หาจุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อของข้อความที่อ่าน
 • ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

การอ่าน

2.การเขียน

 • การลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว

การเขียน

3. การฟังการพูด

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
 • การใช้ข้อความถาม-ตอยที่สัมพันธ์กัน
 • การวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้พูด
 • การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง

การฟัง

4.หลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำพูดให้ถูกความหมาย
 • ประโยคกำกวม/ประโยคสมบูรณ์
 • ระดับภาษา
 • การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา
 • คำที่มีความหมายตรง/อุปมา
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์

การใช้ภาษา

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม

 • ความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ
 • ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ศาสนาจริยธรรม

2. หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

 • ปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
 • การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึกมั่นศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

หน้าที่พลเมือง

3. เศรษฐศาสตร์

 • บริหารจัดการทรัยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 • สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

เศรษฐศาสตร์

4. ประวัติศาสตร์

 • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
 • ชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ 9 วิชาสามัญ

5. ภูมิศาสตร์

 • โลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษย์ทรัพยกรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภูมิศาสตร์ 9 วิชาสามัญ

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบภาษาอังกฤษเป็นแนว Speed Test ดังนั้นน้องๆ จะต้องกะเวลาในการทำให้ดีเลย ซึ่งข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษจะเป็นการวัด Skill ของน้องๆ ในทุกด้าน ไม่ว่าจะป็น Reading Writing Listening และ Speaking ดังนั้นจึงทำให้ข้อสอบที่ออกมามีหลากหลายแนว เพื่อใช้วัดทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน และยังรวมถึงหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องอีกด้วย

1. Listening-Speaking Skills Situation dialogues

2. Reading Skills (Graph/Chart/diagram/table)

3. Writing skills (Paragraph Organization)

ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

บทความนี้ขอเน้นที่น้อง ๆ ที่เรียนสายศิลป์ก่อนนะ ส่วนน้อง ๆ ที่เรียนสายวิทย์ ขอให้รอนิดนึง ทางทีม ติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) กำลังเร่งทำข้อมูลกันอยู่ อดใจรอกันนิดนึงนะ หากน้อง ๆ ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @ChulaGradeup

Scroll to top