ขาดสอบ O-NET

เข้าสอบ O-NET ไม่ทัน-ขาดสอบ ยื่นสอบใหม่ได้หรือไม่???

วันนี้ทาง Chula Gradeup Tutor ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ชั้น ม.6 ที่ได้สอบ O-NET เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 5 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ โดยทั้ง 2 วันของการสอบนั้นก็มีน้อง ๆ หลายคนที่เข้าสอบในวิชาแรกไม่ทัน หรืออาจจะป่วยจนทำให้ขาดสอบไป ซึ่งทางทีม Chula Gradeup Tutor จึงได้หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา ขาดสอบ หรือ ไปไม่ทันสอบ ว่าต้องทำอย่างไร

ขาดสอบ O-NET ต้องทำอย่างไร?

น้อง ๆ จะขอสอบใหม่ได้หรือไม่ และจะต้องทำอย่างไรบ้างในการยื่นขอสอบใหม่กับทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มาดูวิธีการกันได้เลย…

ขาดสอบทำไง

การทดสอบ O-NET เป็นการทดสอบขั้นพื้นฐาน ที่น้อง ๆ ทุกคนจะต้องเข้าสอบให้ครบทุกวิชา และไม่สามารถขาดสอบได้ (หากไม่มีเหตุสุดวิสัยจริง ๆ) เพราะน้อง ๆ มีโอกาสในการสอบโอเน็ตกันเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ซึ่งสำหรับน้อง ๆ ม.6 ผลคะแนนสอบโอเน็ตมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้สมัครสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย

และในเมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องขาดสอบจริง ๆ ต้องทำอย่างไร?

โดยในปีที่ผ่านมาทาง สทศ. ก็ได้มีการกำหนดให้มีการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการเข้าสอบของน้อง ๆ ม.6 ได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

เหตุสุดวิสัย คืออะไร?

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมาย หรือ คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงไปให้พ้นได้ ถึงแม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ซึ่งมีผลทำให้เราไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบได้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

1. เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษาไม่สามารถเดินทางมาสอบตามกำหนดการได้ ฯลฯ

ป่วย

2. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา-มารดา แล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามช่วงวันและเวลาที่กําหนด ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษ

1. ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ของปีนั้น ๆ ที่น้อง ๆ ต้องเข้าสอบ เช่น วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เป็นต้น

2. เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กําหนดเอาไว้

3. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริงมาให้กับทาง สทศ. ด้วย

ขาดสอบ O-NET ต้องทำอย่างไร

น้อง ๆ จะต้องมาสมัครขอสอบใหม่ด้วยตัวเองที่ สทศ. หรือส่งมายังทางไปรษณีย์โดยใช้วิธีการส่งแบบ EMS เท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคําร้อง

กรณีที่ 1 เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้

1. ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเขียนรับรองสําเนาถูกต้อง

3. หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้

4. หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และแพทย์ผู้รักษา ได้มีความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงเหตุสุดวิสัย

** จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

กรณีที่ 2 เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา-มารดาแล้วทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ในช่วงวันและเวลาที่กําหนดเอาไว้ได้ มีรายละเอียดดังนี้

1. ใบคําร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสําหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเขียนรับรองสําเนาถูกต้อง

3. หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้

4. หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และแพทย์ผู้รักษา ได้มีความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงเหตุสุดวิสัย

ยื่นสอบใหม่มีค่าธรรมการสมัครสอบ

นอกจากน้อง ๆ จะต้องทำการยื่นเอกสารขอสอบใหม่แล้ว น้อง ๆ ก็ยังจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบใหม่ด้วย โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบอยู่ที่ประมาณ ชุดวิชาละ 100 บาท และหากสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้ชําระค่าสมัครโดยใช้ธนาณัติ

**ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถเข้าไปติดตามและดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.niets.or.th

Scroll to top