9 วิชาสามัญ ติวเตอร์จุฬา

9 วิชาสามัญ ออกอะไรบ้าง (สายวิทย์)

ในบทความก่อนเป็นการบอกเคล็ดลับของการสอบ 9 วิชาสามัญ ในกลุ่มของวิชาภาษาไทย สังคม และ อังกฤษ คราวนี้เราจะมาเน้นที่ 9 วิชาสามัญ ของกลุ่มสายวิทย์ ที่ต้องสอบ เป็นวิชาที่น้อง ๆ หลาย ๆ คนกลัว คือ ฟิสิกส์ เคมี และ ชีวะ ซึ่งทางพี่ ๆ ติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) ได้รวบรวมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ของสายวิทย์มา ดังนี้

9 วิชาสามัญ ออกอะไรบ้าง (สายวิทย์)

วิชาฟิสิกส์

1. กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่

 • จลนศาสตร์แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบมีคาบ (การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง) การหมุนสมดุลงาน-พลังงานโมเมนตัมและการชน

9 วิชาสามัญ ติวเตอร์จุฬา

2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น

 • กลศาสตร์การไหลของคลื่น เสียง และแสง

9 วิชาสามัญ ติวเตอร์จุฬา

3. ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

 • แม่เหล็ก แรงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กการเหนี่ยวนำมอเตอร์/ไดนาโมคลื่นแม่เหล็กแม่ไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์ยุคใหม่ แบบจำลองอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การสลายตัวของนิวเคลียร์

ติวเตอร์จุฬา

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาเคมี

 • อะตอมและตารางธาตุ
 • พันธะเคมี
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
 • ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด-เบส
 • ไฟฟ้าเคมี
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
 • เคมีอินทรีย์
 • เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
 • สารชีวโมเลกุล

9 วิชาสามัญ ติวเตอร์จุฬา

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาชีววิทยา

1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

 • ยีนและโครโมโซม
 • พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
 • วิวัฒนาการ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

9 วิชาสามัญ ติวเตอร์จุฬา

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 • ดุลยภาพของระบบนิเวศ
 • ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
 • พฤติกรรมสัตว์
 • มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ติวเตอร์จุฬา

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ทั้ง 3 วิชานี้เป็นวิชาที่น้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อในคณะของสายวิทย์ที่จำเป็นต้องสอบ ยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมกันด้วยนะ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษาได้ที่ เพิ่มเกรดติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @ChulaGradeup

Scroll to top