9 วิชาสามัญ ออกอะไรบ้าง (สายวิทย์ - ศิลป์)

9 วิชาสามัญ ออกอะไรบ้าง (สายวิทย์ – สายศิลป์)

ในบทความที่ผ่านมามีการอธิบายใน 6 วิชา คือ “ภาษาไทย สังคม อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ”จาก 9 วิชาสามัญ บทความนี้จะสรุปในส่วนของ 3 วิชาสุดท้าย คือ “คณิต1 (สายวิทย์) , คณิต2 (สายศิลป์) , วิทย์ทั่วไป (สายศิลป์) ซึ่งทาง ติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) ได้รวบรวมไว้ ไปลุยกันต่อได้เลย …

9 วิชาสามัญ ออกอะไรบ้าง (สายวิทย์ – สายศิลป์)

วิชาคณิตศาสตร์ : 20%

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์อาจจะมีความยากไม่เท่ากับการสอบ PAT1 แต่ก็มีข้อควรระวังในการทำก็คือ อย่าคิดง่ายเกินไป เพราะมันอาจจะมีกับดักซ่อนอยู่ในโจทย์แต่ละข้อด้วย ดังนั้นน้องๆ ควรจะอ่านโจทย์อย่างละเอียดว่าเขาต้องการอะไร และคิดคำนวณให้ดีๆ พยายามอย่าคิดเลขผิดและกลับมาทวนอีกครั้งก่อนส่งข้อสอบด้วยนะ (ถ้าน้องๆ คนไหนเป็นคนที่คิดเลขช้า ก็ควรที่จะฝึกในการคิดเลขให้เร็วยิ่งขึ้น ไม่งั้นเวลาเจอข้อสอบจริงจะทำไม่ทันนะ) โดยในวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการแบ่งวิชาการสอบออกเป็น คณิตศาสตร์ 1 (สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิต) และ คณิตศาสตร์ 2 (สำหรับนักเรียนสายศิลป์)

คณิตศาสตร์ 1 (นักเรียนสายวิทย์-คณิต)

9 วิชาสามัญ

1. ความรู้พื้นฐาน

 • เซตและการดำเนินการของเซตตรรกศาสตร์เบื้องต้นความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

2. ระบบจำนวนจริง

 • จำนวนเต็ม (ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น) การหารและขั้นตอนการหาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • จำนวนจริงการแก้สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวและในรูปค่าสมบูรณ์
 • จำนวนเชิงซ้อนการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n การแก้สมการพหุนามที่มีรากเป็น
 • จำนวนเชิงซ้อน

3. เรขาคณิต

 • เรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเปอร์โบลา
 • เวกเตอร์เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ การบวกลบ การคุณเชิงสเกลาร์และการคูณเชิงเวกเตอร์
 • ตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผันสมการตรีโกณมิติ กฏของโคไซน์และไซน์

4. พีชคณิต

 • เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (การแก้ระบบสมการ)
 • ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 • ฟังก์ชันลอการิทึม

5. ความน่าจะเป็นและสถิติ

 • ความน่าจะเป็นวิธีการเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ทฤษฎีบทวินาม ความน่าจะเป็นและกฏพื้นฐานที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งและการวัดการจายข้อมูล
 • การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐานการแจกแจงปกติและเส้นโค้ง

6. แคลคูลัส

 • ลำดับและอนุกรม
 • ลิมิตและความต่อเนื่อง
 • อนุพันธ์และสมบัติของอนุพันธ์ ความชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบการประยุกต์
 • ปริพันธ์ไม่จำกัด การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • เชื่องโยงความรู้ต่างๆ ในสาระที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คณิตศาสตร์ 2 (นักเรียนสายศิลป์ฯ)

คณิต 2

1. จำนวนจริงและการดำเนินการ

 • จำนวนจริง
 • ค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริง
 • รากที่ n ของจำนวนจริงและเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 • การประมาณค่า

2. การวัดอัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

3. พีชคณิต

 • เซตและการดำเนินการของเซต
 • การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
 • สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง
 • การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
 • ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
 • ลำดับและอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต

4. ความน่าจะเป็นและสถิติ

 • การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
 • ค่ากลางของข้อมูล
 • การวัดการกระจายของข้อมูล
 • การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิทยาศาสตร์ : 40%

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาที่ออกสอบค่อนข้างเยอะ แถมยังจะต้องจำสูตรในการคำนวณหรือแก้ไขโจทย์อีกด้วย ดังนั้นน้องๆ ควรที่จะเลือกเน้นอ่านเนื้อหาที่ออกสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวเนื้อหาส่วนนั้นให้ดี อย่าจำ! เพียงอย่างเดียว แต่เราจะต้องเข้าใจด้วย และก็ต้องลองหาข้อสอบเก่าๆ มาทำด้วย เพราะมันจะช่วยทำให้เรามองเห็นแนวข้อสอบที่จะออกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกแบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สำหรับนักเรียนสายศิลป์) และวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิตฯ)

วิทย์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • พันธุกรรม
 • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • อยู่ดีมีสุข
 • อยู่อย่างปลอดภัย
 • ธาตุและสารประกอบ
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารชีวโมเลกุล
 • ปิโตรเลียม
 • พอลิเมอร์
 • การเคลื่อนที่
 • แรงในธรรมชาติ
 • คลื่นกล
 • เสียง
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • พลังงานนิวเคลียร์
 • โครงสร้างโลก
 • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
 • แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
 • ธรณีประวัติ
 • กำเนิดเอกภพ
 • ดาวฤกษ์
 • ระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีอวกาศ

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ทั้งหมดรวมทั้ง 2 บทความที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นการรวบรวมหัวข้อที่การสอบ 9 วิชาสามัญนี้มักจะออกข้อสอบ ทางทีม ติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ เป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคน อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก

FB Fanpage คลิก : @ChulaGradeup

Scroll to top