มหาวิทยาลัย

แต่ละคณะต้องสอบวิชาอะไรบ้างของ 9 วิชาสามัญ

วิชาสามัญ 9 วิชา ในการรับสมัครผ่านระบบ TCAS62 ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา/โครงการ/มหาวิทยาลัย จะมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนที่ใช้ไม่เหมือนกัน รวมถึงวิชาที่น้อง ๆ จะต้องใช้สอบเข้าศึกษาต่อยังไม่เหมือนกันอีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่ถ้าคนละคณะ/สาขาวิชา ก็จะมีเกณฑ์ที่ใช้ต่างกัน

นอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังแบ่งออกตามแผนการเรียนที่น้อง ๆ จบมากด้วย เช่น สายวิทย์ และสายศิลป์ ก็มีการสอบที่ไม่เหมือนกัน

** 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาสังคมฯ คณิตศาสตร์ 1 วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์

ดังนั้น น้อง ๆ จะต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดหรือระเบียบการรับสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา/โครงการ/มหาวิทยาลัย ให้ดีเสียก่อน โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เลย

แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และน้อง ๆ ก็จะต้องสอบวิชาเฉพาะแพทย์ด้วยนะจ๊ะ (โครงการ กสพท ของทุกมหาวิทยาลัย)

แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขฯ

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

แพทย์ พยาบาล

วิศวกรรมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

วิศวกร

วิทยาศาสตร์ (กายภาพ ชีวภาพ ICT/IT)

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ที่สำคัญ!! อย่าลืมสอบ PAT4 วิชาความถนัดทางด้ายสถาปัตยกรรมศาสตร์ กันด้วย

สถาปัตย

บัญชี บริหาร การเงิน การตลาด

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ ด้วย

บริหาร

นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ แยกออกเป็นสายการเรียนวิทย์และสายศิลป์ ด้วย

นิติศาสตร์

การท่องเที่ยว การจัดการ โลจิสติกส์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ ด้วย

โลจิสติก

อักษรฯ มนุษย์ฯ ศิลปกรรมฯ โบราณคดี

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ คณิตฯ 1 หรือ คณิตฯ 2 ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการใช้ผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันออกไป

นิเทศศาสตร์ สื่อสาร นวัตกรรมฯ

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ในบางคณะ/สาขาวิชาอาจจะใช้คณะคณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ด้วย

นิเทศ

จิตวิทยา

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้เฉพาะคะแนนบางวิชาเท่านั้น)

ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ ด้วย

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตฯ 1 และวิทยาศาสตร์ (ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้เฉพาะคะแนนบางวิชาเท่านั้น)

ครุศาสตร์

เกษตรฯ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

อุตสาหกรรมเกษตร

มัณฑนศิลป์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ2 และวิทยาศาสตร์

วิจิตรศิลป์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

มัณฑนศิลป์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตฯ 1 หรือ คณิตฯ 2 ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการใช้ผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันออกไป

พลศึกษา สุขศึกษา

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยในแต่ละคณะ/สาขาวิชา ในมหาวทิยาลัยต่าง ๆ อาจจะมีการใช้คะแนนในวิชา วิทยาศาสตร์ ด้วย

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.niets.or.th

หรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติมสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ : www.chulagradeuptutor.com

Scroll to top