คณะที่รับเฉพาะ ชายล้วน หญิงล้วน เท่านั้น

คณะที่รับเฉพาะ ชายล้วน หญิงล้วน เท่านั้นในประเทศไทย

หลายคนอาจสงสัยว่าในระดับมหาวิทยาลัยมีคณะไหนบ้างที่รับเฉพาะ ชายล้วน หรือ หญิงล้วน บางมั้ย? เพราะเรามักจะคุ้นเคยกับโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ที่เป็นโรงเรียนชายล้วน หรือโรงเรียนหญิงล้วน ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของประเทศ กลับกันถ้าเป็นสถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่การเรียนการสอนเป็นแบบสหศึกษา จะไม่คุ้นชินกับมหาวิทยาลัย ชายล้วน – หญิงล้วน

ในต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ เป็นต้น จะมีมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยชายล้วน-หญิงล้วน แต่ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ แต่ก็มี 3 สาขาวิชาที่ระบุไว้ในระเบียบการชัดเจน ว่ารับเฉพาะผู้ชาย หรือผู้หญิงเท่านั้น!

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับเฉพาะผู้หญิงในประเทศไทย มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น คือ “สาขาวิชาพยาบาล” หรือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลหญิง สำหรับทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป

การเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภากาชาติ โดยใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร (ไม่ต่ำกว่า 143 หน่วยกิต) 4 ปี แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคละ 16 สัปดาห์ และมีภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์

วิทยาลัยพยาบาล

สิทธิเมื่อสำเร็จการศึกษา

– รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
– มีสิทธิ์สอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

คุณสมบัติในการรับสมัคร

– แผนการเรียนวิทย์-คณิต
– เพศหญิง โสด อายุ 17 – 20 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541-2544)
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซ.ม. น้ำหนัก 42-65 ก.ก. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25

นักเรียนภายใต้ทุนการศึกษา แต่ละทุนมีเงื่อนไขดังนี้

-ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ (เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานในกองทัพเรือ 2 ปี)
-ทุนส่วนตัวมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช (เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานในรพ.ต้นสังกัด 2 ปี)
-ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานในรพ.ศิริราช 2 ปี)

หมายเหตุ: นักเรียนพยาบาลทุกคนจะได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตลอดหลักสูตร และหากมีเหตุต้องพ้นจากการเป็นนักเรียนพยาบาล หรือปฏิบัติงานไม่ครบตามกำหนด จะต้องชดใช้เงินตามที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม : https://rtncn.thaijobjob.com/

ส่วนสาขาวิชาที่เปิดรับเฉพาะผู้ชาย คือ “สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)” หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งจัดตั้ง เพื่อสนองความต้องการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี ทั้งระบบ และรองรับนโยบายเพิ่มเติมศักยภาพทางสมุทานุภาพ และการพาณิชยนาวีของประเทศ

เครื่องกลเรือ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงาน)

สาขาวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล โดยใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน และมีภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาได้เมื่อเรียนไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต ฝึกงานและดูงาน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง และฝึกอบรม 88 วัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

สาขาวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล โดยใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน และมีภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ได้เมื่อเรียนไม่น้อยกว่า 153 หน่วยกิต และฝึกอบรม 139 วัน

คุณสมบัติในการรับสมัคร ทั้ง 2 สาขา

– รับเฉพาะเพศชาย
– แผนการเรียนวิทย์-คณิต
– มีการทดสอบพลศึกษา
ลุก-นั่ง (Sit up) 1 นาที ไม่ต่ำกว่า 44 ครั้ง
ยึดพื้น/ดันข้อ 1 นาที ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง
วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว) 10 เมตร ไม่เกิน 11.55 วิทาที
วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร) ไม่เกิน 5 นาที
ว่ายน้ำ 50 เมตร ไม่เกิน 5 นาที

เงื่อนไขสำหรับนิสิต

– ต้องอยู่หอในทุกคน
– ต้องเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยและแต่งเครื่องแบบตามที่กำหนด ตลอดระยะเวลาในการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม : http://www.src.ku.ac.th/

สำหรับในปีการศึกษานี้ ทั้ง 2 สาขาวิชาที่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จะเปิดรับสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 1 – 4 ส่วนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ไม่เข้าร่วมในระบบ TCAS และดำเนินการรับสมัครเอง ถ้ามีระเบียบการประกาศเพิ่มเติมมา ทางทีม เพิ่มเกรดติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) จะรีบมาอัพเดทให้อีกครั้ง อ่านบทความอืน ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @ChulaGradeup

Scroll to top