มหาวิทยาลัยไทย ค่าเทอม

7 มหาวิทยาลัย ที่มีค่าเทอม ถูกที่สุด

ช่วงนี้เป็นช่วงที่รายได้ของแต่ละครอบครัวเริ่มมีรายได้ที่ลดลงจากสถานะการ COVID-19 ดังนั้นทางพี่ ๆ ChulaGradeupTutor ได้รวบรวมข้อมูล สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพราะการที่น้อง ๆ จะเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการแล้วนั้น อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่น้อง ๆ ไม่ควรมองข้ามเลย คือ “ค่าเทอม” หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั่นเอง มีที่ใดบ้างที่มี ค่าเทอม ถูกที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายครอบครัวได้ ตามมาดูกันต่อได้เลย…

7 มหาวิทยาลัยไทย ที่มี ค่าเทอม ถูกที่สุด

1.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 2,400 – 4,400 บาท)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดจำนวนรับ หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า มหาวิทยาลัยเปิด นอกจากนนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวของไทย มีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยจะเน้นการเรียนการสอนแบบเป็นชุดวิชา ดังนั้นค่าเทอมจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชุดวิชาที่น้อง ๆ เลือกเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.stou.ac.th

2.มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 3,200 – 3,750 บาท)

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีค่าเทอมถูกมาก ๆ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าเทอมขึ้นมาแล้วในบางหลักสูตร แต่ก็ยังถือได้ว่าสถาบันการศึกษาที่มีค่าเทอมถูกที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

โดยที่หน่วยกิตรายวิชาเรียนในระบบปกติจะอยู่ที่หน่วยกิตละ 25 บาท (ซึ่งในเทอมแรกนักศึกษาใหม่จะต้องลงเรียนประมาณ 21 หน่วยกิต) และพอบวกกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วนั้น ค่าเทอมของที่นี่ก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ 3,200 – 3,750 บาทต่อเทอม (แต่ถ้าเป็นในหลักสูตรภาคพิเศษจะมีค่าเล่าเรียนที่แตกต่างกันไปนะจ๊ะ)

คณะที่เปิดสอน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะทัศนมาตรศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะธุรกิจการบริการ น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดของคณะต่าง ๆ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.ru.ac.th

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 5,000 – 6,000 บาท)

เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตทุกคนมีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชั่น อาหาร การบริหารจัดการ และทักษะด้านธุรกิจ โดยสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ

และมีคณะที่เปิดสอน เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะศิลปศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีค่าเล่าเรียนในภาคปกติ เริ่มต้นที่ประมาณ 5,000 – 6,000 บาทต่อเทอม ดูรายละเอียดค่าเทอมและหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.rmutp.ac.th

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 5,000 – 6,000 บาท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มราชมงคลที่มีค่าเล่าเรียนถูกมากแห่งหนึ่งเลยทีเดียว โดยมีค่าเล่าเรียนภาคปกติเริ่มต้นที่ประมาณ 5,000 – 6,000 บาทต่อเทอม มีคณะที่เปิดสอน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นต้น ดูรายละเอียดค่าเทอมและหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.rmutk.ac.th

ค่าเทอม TCAS จุฬาติวเตอร์

5.มหาวิทยาลัยบูรพา (ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 5,671 บาท)

เป็นสถาบันการศึกษษแห่งแรกของไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ (ภาคตะวันออก) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว, คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร, คณะดนตรีและการแสดง, คณะอัญมณี, คณะเทคโนโลยีทางทะเล, คณะแพทยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฯลฯ ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด : คลิกที่นี่

ส่วนในเรื่องของค่าเล่าเรียนนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีค่าเล่าเรียนถูกที่สุดแห่งหนึ่งของไทย โดยคณะที่มีค่าเทอมถูกที่สุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ) 45,370 บาท หรือคิดเป็น (ประมาณ) 5,671 บาทต่อเทอม เป็นต้น รายละเอียดค่าเทอมแต่ละคณะ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.buu.ac.th

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 4,500 – 7,000 บาท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีคณะที่เปิดสอน เช่น คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ประมาณ 4,500 – 7,000 บาทต่อเทอม ดูรายละเอียดค่าเทอมและหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.rmuti.ac.th

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา (ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 7,500 บาท)

ยังคงเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีค่าเล่าเรียนที่ถูกที่สุด ซึ่งทำการเรียนการสอน 5 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในแต่ละคณะก็ได้มีการแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สำหรับค่าเล่าเรียนของที่นี่ เริ่มต้นที่ 7,500 บาทต่อเทอม และที่สำคัญสถาบันแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถผ่อนจ่ายค่าเทอมเป็นงวด ๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าสมัครเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1) จำนวน 300 บาท, ค่าออกเอกสารหลักฐานการแสดงผลการศึกษา ฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด วันละ 20 บาท (รวมแล้วไม่เกิน ภาคเรียนละ 1,000 บาท) ฯลฯ

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.rru.ac.th

ข้อมูลที่ทาง ChulaGradeupTutor ได้รวบรวมมานั้น เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ยังคงมีอีกหลาย ๆ มหาวิทยาลัยด้วยกันที่มีค่าเทอมถูก และมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอีกหลาย ๆ ที่ หากน้อง ๆ มีที่ดี ๆ แนะนำเพิ่มเติมสามารถแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ได้ที่ Comment ด้านล่างเลย หรือถ้าต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top