มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออนไลน์ Online

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรสอน Online

ในปัจจุบันนี้การเรียนเริ่มมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่ต้องไปเรียนที่โรงเรียน กลายมาเป็นการเรียน Online มากขึ้น จนล่าสุดอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดหลักสูตรการเรียน Online เพิ่มขึ้นมา นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีการเปิดหลักสูตร ปริญญาโทออนไลน์กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตรใดบ้างที่น่าสนใจ ตามมาดูกันได้เลย …

หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโทออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังนี้

1. ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรม
สาขา : M.S. Digital Business Transformation

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติวเตอร์ TU

เริ่มเรียนออนไลน์ สิงหาคม 2562

รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิตอล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้ง การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำ ผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำทีม ที่จะพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้ทัดเทียมกับระดับภูมิภาค ตลอดจนระดับนานาชาติได้

2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : Business Innovation

มหาลัยธรรมศาสตร์ ติวเตอร์ สอนพิเศษ

เริ่มเรียนออนไลน์ สิงหาคม 2562

รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิตอล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้ง การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำ ผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำทีม ที่จะพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้ทัดเทียมกับระดับภูมิภาค ตลอดจนระดับนานาชาติได้

สามารถเลือกเรียนได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ออนไลน์

แบบที่ 1 เรียนเพื่อรู้

  • เรียนออนไลน์วิชาที่สนใจได้ทุกหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือความก้าวหน้าในอาชีพ

แบบที่ 2 รับประกาศนียบัตรรายวิชา

  • (Course Completion Certificate) สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิชาทางออนไลน์

แบบที่ 3 รับประกาศนียบัตรชุดวิชา

  • (Certificate of Specialization Completion)เรียนวิชาบังคับตามหลักสูตร ครบ 18 หน่วยกิตและสอบจนผ่านเกณฑ์ทางออนไลน์

แบบที่ 4 รับปริญญาโท

  • เรียนครบ 20 วิชาทางออนไลน์
  • ผ่านการสอบวัดความรู้ (MQE) เเบบ on-campus
  • ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) เเบบ on-campus
  • ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
  • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
  • ผ่านเกณฑ์การรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เเละคณะเจ้าของหลักสูตร

หากน้อง ๆ ที่สนใจการเรียนออนไลน์ในหลักสูตรดังกล่าว หรือต้องการดูหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถคลิกลิงค์ได้เลย https://www.skilllane.com/tuxsa หรือถ้าต้องการให้ทาง Chula Gradeup Tutor ช่วยหาข้อมูลเรื่องใดเพิ่มเติมสามารถ Comment หรือ Inbox มาคุยกันได้

FB Fanpage : @Chulagradeup หรือ @ChulaGradeupTutor เท่านั้น

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top