TCAS ติวเตอร์ หาครู

มหาลัยที่ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ ( TCAS รอบ 3 )

ช่วงนี้อยู่ในช่วงการรับสมัคร TCAS รอบ 3 แต่มีน้อง ๆ หลายคนมีข้อสงสัยกันว่าถ้าไม่ลงสอบ 9 วิชาสามัญจะสมัครได้หรือไม่ ดังนั้น ทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้รวบรวมข้อมูลให้สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สมัครสอบ 9 วิชาสามัญไม่ทัน หรือไม่ได้ลงสอบนั้น ไม่ต้องกลัวไปเลยว่าจะไม่สามารถสมัครสอบผ่านระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท 2562 ไม่ได้ เพราะมีหลาย คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 3 โดยไม่ใช้คะแนน 9 วิชามัญ แต่จะมีที่ไหนกันบ้าง ตามมาดูกันเลย…

คณะ/สาขา ที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬา ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

กำหนดการเปิดรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
 2. มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 3. ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)
 • คณะรัฐศาสตร์ (ทุกสาขา)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ทุกสาขา)
 • คณะครุศาสตร์ เฉพาะ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์, สาขาศิลปศึกษา
 • คณะนิเทศศาสตร์ (ทุกสาขา)
 • คณะสหเวชศาสตร์ (ทุกสาขา)
 • คณะจิตวิทยา (ทุกสาขา)
 • สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร เฉพาะ สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ทุกสาขา)

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตร ติวเตอร์จุฬา ครูสอนพิเศษ

กำหนดการเปิดรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 : สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 • สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกาษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รวม 6 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า และแผนการเรียนตามที่สาขากำหนด
 2. มีผลคะแนนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบโดย สทศ.
 3. มีผลคะแนนสอบ GAT/PAT ซึ่งจัดสอบโดย สทศ.

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่

วิทยาเขตบางเขน

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เฉพาะ สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • คณะวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา) ยกเว้น สาขาพันธุศาสตร์, สาขาชีวเคมี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) ยกเว้น สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
 • คณะมนุษยศาสตร์ (เกือบทุกสาขา) ยกเว้น สาขานิเทศศาสตร์ สาขาภาษาไทย และสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • คณะบริหารธุรกิจ เฉพาะ สาขาการเงิน, สาขาการตลาด
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)
 • วิทยาลัยการชลประทาน เฉพาะ สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เฉพาะ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เกือบทุกสาขา) ยกเว้น สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาการบัญชีบริหาร และสาขาภาษาตะวันออก

วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา) ยกเว้น สาขาเคมี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ทุกสาขา)

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง ติวเตอร์ หาครู

กำหนดการเปิดรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 • รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 3 มิถุนายน 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด แบ่งรายละเอียดออกเป็นดังนี้

 • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
 • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ โดยนำคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะการบริหารและจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • วิทยาลัยนานาชาติ เฉพาะ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เฉพาะ สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เฉพาะ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เฉพาะ สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร (ทุกสาขา)

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พระจอมเกล้าธนบุรี ติวเตอร์ รับสอนพิเศษ

กำหนดการเปิดรับสมัคร

 •  สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
 2. มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 3. ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทุกสาขา
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทุกสาขา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขา
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ทุกสาขา

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปากร ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

กำหนดการเปิดรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 • สละสิทธิ์ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.ศิลปากร วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกาษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รวม 6 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า และแผนการเรียนตามที่สาขากำหนด
 2. มีผลคะแนนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. มีผลคะแนนสอบ GAT/PAT

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เฉพาะ สาขาทัศนศิลป์
 • คณะโบราณคดี เฉพาะ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาฝรั่งเศส
 • คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะ สาขาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี

6. มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา ครูสอนพิเศษ

กำหนดการเปิดรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และไม่เป็นนิสิตรหัส 62 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ในรอบที่ 1 และ 2
 2. ต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ (รายละเอียดตามระเบียบการ)
 3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะดนตรีและการแสดง
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรผลิตครู 4 ปี / 5 ปี
 • คณะศึกษาศาสตร์ 4 ปี
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

ในการสมัคร TCAS รอบ 3 ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัย หลายคณะ/สาขาที่ไม่ใช่คะแนน 9 วิชาสามัญ หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ Inbox มาได้ โดยคลิกที่นี่ หรือต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับการสมัคร TCAS เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top