TCAS รอบ 5 ติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ

มหาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

ทาง Chula Gradeup Tutor ได้ทำการรวบรวมประกาศการรับสมัคร TCAS รอบ 5 เนื่องจากได้เริ่มมีการทยอยออกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรูปแบบการรับสมัครของรอบที่ 5 นี้ จะเป็นแบบรู้คะแนนก่อนสมัครคัดเลือก และมีช่องทางการสมัครคัดเลือกโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะ

ระเบียบการรับสมัคร TCASุ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • การรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นี้ สำหรับคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกรอบที่ 5 ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม, O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ทั้งนี้สัดส่วนคะแนนที่ใช้จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดสัดส่วนคะแนนที่ใช้ และอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยในแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ใช้คะแนนไม่เหมือนกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

 • ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว, นักเรียนสายอาชีวศึกษา, กศน. และเด็กซิ่ว

มหาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร/โครงการที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

จุฬา ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ หรือวิชาเคมี หรือวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพ
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพ
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS5.html

ม.เกษตรศาสตร์ คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 TCAS เกษตร ติวเตอร์จุฬา ครูสอนพิเศษ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเกษตร
 • คณะประมง
 • วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : https://admission.ku.ac.th/

ม.ธรรมศาสตร์ คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

TCAS รอบ 5 ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์จุฬา

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อิ๊งภากรณ์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : www.tuadmissions.in.th

ม.มหิดล คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

TCAS รอบ 5 ม.มหิดล ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : https://tcas.mahidol.ac.th/

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

TCAS รอบ 5 พระจอมเกล้าลาดกระบัง ติวเตอร์ หาครู

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะการบริหารและจัดการ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : www.reg.kmitl.ac.th

ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

TCAS รอบ 5 ม.แม่ฟ้าหลวง ติวเตอร์จุฬา

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : https://admission.mfu.ac.th/

ม.บูรพา โครงการที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

TCAS รอบ 5 บูรพา ติวเตอร์จุฬา ครูสอนพิเศษ

 • โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2)
 • โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ครั้งที่ 2)
 • โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคพิเศษ
 • โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
 • โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3)
 • โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 • โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ
 • โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน) ครั้งที่ 5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • โครงการรับบุคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ครั้งที่ 3 (เรียนเป็นปริญญาใบที่ 2) ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 • การรับบุคคลที่ศึกษาในระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (4ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) ครั้งที่ 2

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : http://regservice.buu.ac.th/

ม.ขอนแก่น หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

TCAS รอบ 5 ม.ขอนแก่น ติวเตอร์จุฬา

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ รับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : https://admissions.kku.ac.th/

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของมหาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 ที่ทาง Chula Gradeup Tutor ได้ทำการรวบรวมมาเท่านั้น น้อง ๆ ที่ต้องการให้ทาง Chula Gradeup Tutor หาข้อมูลให้เพิ่มเติมสามารถ Inbox มาได้โดย คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID :  https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top