14 มหาลัยที่ต้องใช้คะแนน GATPAT TCAS รอบ 3

14 มหาลัยที่ต้องใช้คะแนน GAT/PAT (TCAS รอบ 3)

อย่างที่น้อง ๆ คงรู้กันว่าในการยื่น TCAS รอบที่ 4 “Admission” GAT/PAT ถือเป็น 1 ในองค์ประกอบหลักที่ใช้คัดเลือกน้อง ๆ เข้าศึกษาตามกลุ่มคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ในขณะที่การยื่น TCAS รอบ3 “รับตรงร่วมกัน” จะมีเพียงบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่จะใช้คะแนน GAT/PAT มาดูกันว่า การยื่น TCAS รอบ 3 และ รอบ 4 มีมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ เล็งไว้รึเปล่า…

14 มหาวิทยาลัยที่ต้องใช้คะแนน GAT/PAT ( TCAS รอบ 3 )

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT ทุกคณะ

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT เกือบทุกคณะ ยกเว้น คณะเกษตร / คณะอุตสาหกรรมเกษตร / คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาเคมี

3. มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT บางคณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ​ใช้ GAT/PAT บางคณะ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฯลฯ

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT บางคณะ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะโบราณคดี ฯลฯ

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT ทุกคณะ

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT ทุกคณะ

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT ทุกคณะ

9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT บางคณะ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT บางคณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ฯลฯ

11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TCAS ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT บางสาขา เช่น การสอนภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ฯลฯ

12. มหาวิทยาลัยม.สงขลานครินทร์

TCAS ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT ทุกคณะ

13. มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT ทุกคณะ

14. มหาวิทยาลัยนเรศวร

TCAS ติวเตอร์จุฬา

 • ใช้ GAT/PAT ทุกคณะ

รายละเอียดที่ทาง Chula Gradeup Tutor รวบรวมมานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนที่น้อง ๆ จะทำการยื่นสมัครอย่าลืมอ่านระเบียบการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้งนะ หวังว่าน้อง ๆ ทุกคนจะติดในคณะที่ทุก ๆ คนหวังไว้ โชคดีนะทุกคน

FB Fan Page คลิก : @ChulaGradeup 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mytcas.com/

Scroll to top