ทุนแลกเปลี่ยน ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

ทุนแลกเปลี่ยน เรียนต่อต่างประเทศ ม.มหิดล

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ ทาง Chula Gradeup Tutor ขอแนะนำทุนที่มีทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดล มี ทุนแลกเปลี่ยน สำหรับไปต่อต่างประเทศ ให้กับน้อง ๆ ที่มีระยะเวลาไปเรียนต่อทั้งระยะสั้น และระยะยาว สำหรับการให้ ทุนแลกเปลี่ยน ในปี 2562 นี้ น้อง ๆ ที่สน สามารถยื่นเอกสารสมัครกันได้นะโดยทุนที่ให้นี้มีชื่อว่า “ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย

ม.มหิดล ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

รายละเอียด ทุนแลกเปลี่ยน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้

ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม หรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน หรือสาขาวิชาเลือกเสรี หรือ summer school ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประเทศใดก็ได้ ในลักษณะเหมาจ่ายครอบคลุม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทำวีซ่า และค่าประกันการเดินทาง โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนด ดังนี้

ทุนระยะสั้น

 • ระยะเวลา 1-3 สัปดาห์ ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท
 • ระยะเวลา 4-11 สัปดาห์ ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท (เทียบเท่า 45 ชั่วโมง) ซึ่งในช่วงนี้จะเป็นระยะเวลาที่ครอบคลุมการลงเรียนที่เทียบเท่ากับรายวิชา 3 หน่วยกิต หรือกิจกรรมวิชาการที่ถือเป็น Summer School

ทุนระยะยาว

 • ระยะเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทุนละไม่เกิน 75,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน “ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ”

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนสุดท้าย ก่อนจะขอทุน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B
 • ไม่เคยได้รับทุนเคลื่อนย้ายนักศึกษา ของทางมหาวิทยาลัยมาก่อน

วิธีการสมัครทุน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้

 • จะต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสาร ผ่านส่วนงานต้นสังกัด โดยสามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ส่วนงานต้นสังกัด หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มออนไลน์ก็ได้

ทุนแลกเปลี่ยน ติวเตอร์จุฬา

พร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ ดังนี้

 • หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุน จากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 • แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว
 • หนังสือตอบรับของสถาบันต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุกิจกรรมที่จะเข้าร่วม และระยะเวลาอย่างชัดเจน
 • สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • เขียนวัตถุประสงค์ และเหตุผลส่วนตัว (Personal Statement) ในการสมัครขอรับทุน ไม่ต่ำกว่า 500 คำ เป็นภาษาอังกฤษพร้อมแผนการศึกษา
 • ประวัติย่อ และแฟ้มผลงาน
 • สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในกรณีเดินทางไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม และถ้าหากเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน +6 ได้แก่ จีน รวมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย หากมี MOU ก็ต้องนำส่งด้วย
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

 • ต้องส่งเอกสารก่อนเดินทางจริงอย่างน้อย 2 เดือน (เดินทางได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562)

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ถ้าต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top