คณิต 1 VS คณิต 2

“คณิต 1” กับ “คณิต 2” ต่างกันอย่างไร (9 วิชาสามัญ)

น้อง ๆ หลายคนมักจะสงสัยว่าวิชา คณิต 1 กับ คณิต 2 แตกต่างกันอย่างไร และการสอบ 9 วิชาสามัญ คืออะไร ดังนั้นทาง ChulaGradeup ขอสรุปให้คร่าว ๆ นะ วิชาสามัญ 9 วิชา คือ ข้อสอบกลางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ที่มีการจัดสอบทั้งหมด 9 วิชาด้วยกัน ได้แก่

 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • คณิตศาสตร์ 1
 • คณิตศาสตร์ 2

ซึ่งน้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทั้ง 9 วิชา ก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับคณะที่น้อง ๆ ต้องการเลือกอาจจะเลือกสอบ 4 -5 วิชาก็ได้ (น้อง ๆ จะต้องเข้าไปดูรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาหรือคะแนนที่ใช้ในแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ ต้องการเข้าศึกษากันก่อน จะได้ไม่สมัครสอบกันผิดวิชา) เพื่อนำคะแนนมายื่นสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะมีการจัดสอบปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

น้อง ๆ หลายคนอาจจะสงสัยในเลือกการสอบวิชาคณิตศาสตร์มากกว่า ว่า “ทำไม วิชาคณิตศาสตร์ ถึงต้องมีการสอบ คณิตศาสตร์ 1 และ 2 แตกต่างกัน ซึ่งทั้ง 2 วิชานี้ต่างกันอย่างไร?”

ทั้งนี้น้อง ๆ ที่สามารถสมัครสอบได้นั้นจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้น้อง ๆ ที่เรียนทางสายอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเรียน กศน. ก็สามารถสมัครสอบได้เช่นกัน

แต่ทั้งนี้ก็อาจจะมีน้อง ๆ หลายคนที่ไม่รู้ว่า วิชาคณิตศาสตร์ 1 และ 2 มีความแตกต่างกันอย่างไร เนื้อหาที่ออกสอบเหมือนกันหรือไม่ และเราควรเลือกสมัครสอบตัวไหนดีให้ตรงกับคณะ/สาขาวิชาที่เราต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โดยความแตกต่างคณิตฯ ทั้ง 2 ตัว คือ…

คณิตศาสตร์ 1

สำหรับ คณิตศาสตร์ 1 เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นคณิตฯ เพิ่มเติมที่เรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต และสายศิลป์คำนวณ ที่สามารถใช้คะแนนยื่นสมัครได้แทบทุกคณะ/สาขาวิชาของทุกมหาวิทยาลัย (เหมาะกับน้อง ๆ ที่เรียนมาในแผนการเรียนวิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ และน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อด้านสายวิทย์และการคำนวณ)

คณิต 1

เนื้อหาที่ออกสอบ คณิตฯ 1

 • จำนวนเต็ม
 • จำนวนจริง
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • เวกเตอร์
 • ตรีโกณมิติ
 • เมทริกซ์
 • ฟังก์ชันเอกโพเนเชียล
 • ลอการลิทึม
 • ความน่าจะเป็น
 • สถิติ
 • แคลคูลัส
 • ลำดับ และ อนุกรม

** โดยเนื้อหาที่ออกสอบจะเป็นรวม ๆ ทุกเรื่อง ที่น้อง ๆ ได้เรียนมาตั้งแต่ระดับชั้น ม.4-ม.6

คณะ/สาขาวิชาที่ใช้คะแนนส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่ม กสพท

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์

2. กลุ่มวิทย์สุขภาพ

 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะจิตวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะบัญชี/การเงิน/การตลาด/บริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์

นอกจากนี้ก็ยังมีบางคณะของมหาวิทยาลัยที่ใช้ คณิตฯ 1 เช่นกัน ได้แก่

 • คณะอักษรศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะโบราณคดี
 • คณะนิเทศศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน
 • คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณิตศาสตร์ 2

ส่วนคณิตศาสตร์ 2 เป็นเนื้อหาคณิตฯ พื้นฐานที่ทุกแผนการเรียนจะได้เรียนเหมือนกัน โดยส่วนใหญ่แล้วคะแนนคณิตศาสตร์ 2 จะนำมายื่นสมัครในคณะสายศิลป์ภาษาและสายคำนวณในบางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับคะแนนทั้งคณิตศาสตร์ 1 และ 2 หรือเลือกรับคะแนนคณิตศาสตร์ 2 เพียงอย่างเดียว (เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในแผนการเรียนด้านศิลป์ภาษา, ศิลป์ธุรกิจ, ศิลป์สังคม และน้อง ๆ ที่เรียนมาด้านสายอาชีวศึกษา และเรียน กศน.)

คณิต 2

เนื้อหาที่ออกสอบ คณิตฯ 2

 • จำนวนจริง
 • การประมาณค่า
 • ร้อยละและอัตราส่วน
 • ตรีโกณมิติและการนำไปใช้
 • เซต
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • สมการและอสมการตัวแปรเดียว
 • การนำกราฟไปใช้
 • ลำดับ และอนุกรม เลข คณิต และเรขาคณิต
 • ความน่าจะเป็นสถิติ

คณะ/สาขาวิชาที่ใช้คะแนนส่วนใหญ่ คณิตฯ 2 ได้แก่

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะอักษรศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะโบราณคดี
 • คณะนิเทศศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน
 • คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะบัญชี/การเงิน/การตลาด/บริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์

TCAS รอบที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ

 • รอบที่ 2 รับแบบโควตา
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 • รอบที่ 4 Admission (ใช้สำหรับกลุ่มแพทยศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท)

รายละเอียดทั้งหมดของการสอบ 9 วิชาสามัญสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : www.niets.or.th

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Chula Gradeup Tutor คลิก ที่นี่

FB Fanpage : @Chulagradeup หรือ @ChulaGradeupTutor เท่านั้น

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top