ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

ทุนเรียนต่อ ปริญญาโท ทั้งสถาบันใน และต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรได้ประกาศให้ “ทุนเรียนปริญญาโท” ทั้งสถานบันในประเทศ หรือ สถาบันต่างประเทศ แก่บุคคลทั่วไปประจำปี 2562 ผู้สมัครทุนนี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

การให้ทุนการศึกษาของทางธนาคารกสิกรไทยเป็นไปตามนโยบายพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา จึงได้ก่อตั้งทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนี้ขึ้นมา และทุนเรียนต่อปริญญาโทนี้ ทางธนาคารก็ได้ให้ทุกปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งมีการเริ่มให้ทุนมาตั้งแต่ปี 2509 แล้ว

ทุนเรียนต่อ

รายละเอียดทุนทั้ง 8 ทุน มีดังนี้

 • ทุนสาขาวิชา MBA, Finance, Financial Engineering และอื่นๆ จำนวน 5 ทุน
 • สาขาวิชา Business Data Analytics อีกจำนวน 3 ทุน

ทุนเรียนต่อปริญญาโทในประเทศ

ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนได้ 3 สถาบัน คือ

 1. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยสามารถเลือกเรียนได้ 5 สาขา คือ 

 1.  Master of Business Administration (MBA)
 2. Master in Financial Economics (MFE)
 3. Master of Science in Finance (MSF)
 4. Master in Finance (MIF)
 5. Master Degree in Marketing (MIM)

ทุนเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 7 ประเทศกับอีก 1 เขตปกครองพิเศษ ดังนี้

 • สหรัฐอเมริกา
 • อังกฤษ,
 • ฝรั่งเศส,
 • สวิตเซอร์แลนด์,
 • ญี่ปุ่น,
 • จีน,
 • สิงคโปร์ และ
 • ฮ่องกง

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท

อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนสาขาได้ดังต่อไปนี้

 • MBA
 • Finance
 • Financial Engineering
 • International Business
 • Risk management
 • Mathematics
 • Statistics
 • Data Analysis
 • Computer science – AI (Artificial Intelligence)
 • Machine Learning
 • Human Capital interaction (UI/UX Design Biometrics)
 • Computer System
 • Computational Linguistics
 • Business Data Analytics

** ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบตามกำหนดเวลาที่สถาบันกำหนดเอาไว้ และจบมาจะต้องทำงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาที่ได้รับทุน แต่ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบตามเวลาที่กำหนดจะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดคืน กับค่าปรับอีก 1 เท่า

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

1. ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี และถ้าหากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

 • ผู้สมัครสาขาวิชา Business Data Analytic ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี
 • ผู้สมัครสาขาวิชา Business Administration, Finance และสาขาวิชาอื่นๆ ที่กำหนด ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาและมีเกรดเฉลี่ย(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00

3. สำหรับผู้ที่สมัครต่างประเทศต้องมีผลสอบภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based)
  IELTS อย่างน้อย 6.0
 • ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป (กรณีสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น)
 • ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (กรณีสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน)

4. สำหรับผู้ที่สมัครทุนในประเทศ ต้องมีผลสอบภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based)
 • IELTS อย่างน้อย 6.0
 • CU TEP อย่างน้อย 75 คะแนน
 • TU GET อย่างน้อย 550 คะแนน

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นขอรับทุน มีรายละเอียด ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด

3. สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) อย่างละ 1 ชุด

4. ใบแสดงผลสอบ TOEFL IELTS JLPT หรือ HSK และ GMAT หรือจดหมายตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตร และสถาบันที่ธนาคารกำหนดสามารถใช้ได้ถึงวันปิดรับสมัคร

5. สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารจำนวน 1 ชุด

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

 • วันนี้ – 9 เมษายน 2562

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่ (FB Fan Page)

หากมีน้อง ๆ คนในสนใจให้ทาง Chula Gradeup Tutor หาข้อมูล หรือ ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่

 

Scroll to top