Set Scholarship 2019

ทุนปริญญาโท ต่างประเทศ 2562 (ตลาดหลักทรัพย์)

มีข่าวดีมาบอก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับ ทุนปริญญาโท ศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Leading Universities) ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนรวม 2 ทุน ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี และมีผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE หรือตามที่หลักสูตรกำหนด

ทุนปริญญาโท Set

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มีโอกาสได้เข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว

รายละเอียด รับสมัครคัดเลือก ทุนการศึกษาปริญญาโท มีดังนี้

ทุนปริญญาโท-ต่างประเทศ (Full-Time)

สำหรับบุคคลทั่วไป ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Master of Business Administration (MBA)
 • Management
 • Finance
 • Computer Science
 • Information Technology (IT)
 • Management Information System (MIS)
 • Computer Engineering
 • Software Engineering
 • Cyber Security
 • Innovation
 • Artificial Intelligence
 • Machine Learning
 • Data Scientist
 • Business Analytics
 • Supply Chain Management

และสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ SET

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อขอรับทุน

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ได้รับผลตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแล้ว
 • ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น และ ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อน จากทุนอื่น
 • เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล และความประพฤติดี
 • ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดพลาดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้ที่มี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.set.or.th/scholarship.html
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ในรูปแบบ PDF File
 • สำหรับเอกสารฉบับจริง ขอให้นำมาส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่นัดหมายให้เข้ามารับการทดสอบคัดเลือก

เปิดรับสมัครถึง 10 เมษายน 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก สำหรับผู้สมัครขอรับทุน

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จะได้รับการนัดหมายเพื่อเข้ารับการทดสอบ และสัมภาษณ์ กับคณะกรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อเขียน : ทดสอบความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น ทดสอบทัศนคติทดสอบบุคลิกภาพ เป็นต้น

2. สัมภาษณ์ : โดยคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครจะต้องเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

หวังว่าข้อมูลที่ทางทีม Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ และหากมีทุนดี ๆ เพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบเรื่อย ๆ สำหรับใครที่สนใจทุนนี้อย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.set.or.th/scholarship.html

ถ้ามีข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้ทาง Chula Gradeup Tutor ทราบ คลิกที่นี่

Scroll to top