แต่ละคณะต้องสอบ วิชา GAT PAT อะไรบ้าง

พี่ ๆ เชื่อว่าน้องๆ หลายคน อาจจะมีข้อสงสัยกันเป็นจำนวนมากว่า หากต้องการสอบเข้าหมอ วิศวะ เภสัช บัญชี สถาปัตย์ จะต้องสอบ GAT PAT อะไรบ้าง ทางทีม ติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) จึงได้รวบรวมว่าในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น ต้องสอบ GAT/PAT วิชาอะไรกันบ้าง?  เพื่อเป็นการช่วยทำให้น้องๆ เลือกสมัครสอบได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทั้งผ่านระบบรับตรงและแอดมิชชันจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตามไปดูกันต่อได้เลย…

GAT PAT

หลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ การสอบ GAT/PAT

สำหรับรายละเอียดการเลือกสอบ GAT/PAT วิชาไหน ให้ตรงกับคณะ ที่เราต้องการเรียนต่อ ดูกันต่อที่ด้านล่างเลย

1. คณะแพทยศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

3. คณะพยาบาลศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

4. คณะสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การส่งเสริมสุขภาพ กายอุปกรณศาสตร์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ทัศนมาตรศาสตร์

– GAT + PAT2

5. วิศวกรรมชีวการแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1 + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT3
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT2 + PAT3

สอบแพทย์

6. การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนตะวันออก

– GAT + PAT2

7. เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT2 + PAT6

8. อาหารและโภชนาการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

9. คณะคหกรรมศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

10. คณะเภสัชศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2 (มหาวิทยาลัยที่เคยใช้รูปแบบนี้ คือ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

11. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เทคโนโลยีความงาม

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

12. วิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา

– GAT + PAT2

ออกกำลังกาย

13. การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้นำนันทาการ การจัดการกีฬา การฝึกสอนกีฬา สื่อสารมวลชนทางกีฬา กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์

– GAT + PAT2

15. ประมง สัตวศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

ประมง

16. คณะวิศวกรรมศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1 + PAT3
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT2 + PAT3
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT1 + PAT2 + PAT3

วิศวกร

17. วิทยาศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

19. คณะเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

– GAT + PAT1 + PAT2

อุตสาหกรรมเกษตร

20. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ดิจิทัลมีเดีย การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

– GAT + PAT1 + PAT2

21. มีเดียอาร์ต

– GAT + PAT6

22. สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ศึกษา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT1 + PAT2

นิเทศ

23. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

24. คณะบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจวิศวกรรม

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

25. คณะเศรษฐศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

26. สถิติ สถิติประยุกส์ สถิติธุรกิจ

– GAT + PAT1 + PAT2

27. การประกันภัย

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

28. โลจิสติกส์

– แบบที่ 1 GAT + PAT1
– แบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

โลจิสติก

29. พาณิชยนาวี วิทยาการเดินเรือ

– GAT + PAT1 + PAT2

30. คณะธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการการบิน

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

31. นักบินพาณิชย์ การปฏิบัติการทางการบิน

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

GAT PAT นักบิน

32. การท่องเที่ยว การโรงแรม

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

33. คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT5
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT5 + PAT1-7

34. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT5
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT5
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT3 + PAT5
– รูปแบบที่ 4 GAT + PAT2 + PAT3

GAT PAT ครุศาสตร์

35. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT4
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT1 + PAT2 + PAT4

GAT PAT สถาปัตย

36. คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบแฟชัน ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT4
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT6

37. ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT6

38. คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนวัติกรรมสื่อสารสังคม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

39. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1 + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

40. คณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

41. โบราณคดี

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT7

42. คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

GAT PAT รัฐศาสตร์

43. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา วิทยาลัยสหวิทยาการ

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

44. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

45. จิตวิทยา

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT2

46. ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

*** ทั้งนี้ ในแต่ละมหาวิทยาลัย อาจจะกำหนดองค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก แตกต่างกันออกไป หรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ก็อาจกำหนด คะแนนที่ใช้คัดเลือก ไว้หลายรูปแบบด้วย ดังนั้นน้องๆ จึงควรศึกษาเงื่อนไขของคะแนนที่ใช้คัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยเอาไว้ดีๆ ด้วยนะ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกในสาขาวิชานั้นๆ

เกี่ยวกับการสมัครสอบ GAT/PAT(ความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6)

อาจจะมีน้องๆ หลายคน ต้องการจะเลือกสมัครสอบรูปแบบพื้นฐานศิลปศาสตร์ ที่ใช้ PAT 7 ในการคัดเลือกของคณะต่างๆ ดังนี้

1. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2. คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

3. คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์

4. คณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

5. คณะมนุษยศาสตร์

6. คณะรัฐศาสตร์

7. คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

8. คณะนิติศาสตร์

9. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

แต่ว่าติดปัญหาตรงที่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ มาก่อน น้องๆ จึงตัดสินใจที่จะสมัครสอบ PAT 7.6 (ความถนัดทางภาษาบาลี) แทน เพราะว่าคำถามนั้นเป็นภาษาไทย น่าจะเข้าใจง่ายกว่าภาษาอื่นๆ แต่น้องๆ ก็ควรระวังไว้ด้วยนะ ก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยในบางคณะไม่รับพิจารณาคะแนน PAT 7.6 ลองมาเช็คกันว่ามีที่ไหนบ้าง?

มหาวิทยาลัยที่ไม่รับพิจารณาคะแนน PAT 7.6

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– คณะนิติศาสตร์
– คณะนิเทศศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– คณะนิติศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง
– คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
– คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
– คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
– คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
– คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

– คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
– วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ

– วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
– วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
– วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
– คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ พี่ ๆ ติวเตอร์จุฬา (Chula Gradeup Tutor) สามารถหามาได้ หากมีอันไหนไม่อัพเดท ไม่ครบ หรือ ผิดพลาด สามารถแจ้งได้เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้อง ๆ ไม่มากก็น้อย ถ้าน้อง ๆ ต้องการบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @ChulaGradeup

ที่มา : www.niets.or.th

Scroll to top