อาชีพในฝัน ของเด็กไทย

เป็นประจำทุกปี ที่เราจะได้เห็นถึงความใฝ่ฝันของเหล่าเด็กไทยว่าพวกเขาต้องการประกอบอาชีพด้านไหนกันมากที่สุด และในปี 2562 จากการสำรวจของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ที่ได้จัดทำการสำรวจ อาชีพในฝัน ของเด็กไทย ประจำปี 2562 ขึ้นมา จากกลุ่มตัวอย่างเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี จำนวน 2,684 คน พบว่า แพทย์ เป็น อาชีพในฝัน อันดับ 1 ของเหล่าเด็กไทย เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และมีรายได้ค่อนข้างสูงมาก

5 อาชีพในฝันของเด็กไทย ในยุคดิจิทัล

ตามมาด้วยอันดับ 2 ก็คือ ครู ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการสอนให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ อันดับ 3 ได้แก่ นักกีฬา เนื่องจากเด็ก ๆ ส่วนใหญ่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอล เพราะพวกเขามีความชื่นชอบและหลงรักในกีฬาฟุตบอลนั่นเอง อันดับ 4 คือ ทหาร และอันดับ 5 คือ เกมเมอร์ส / นักกีฬา E-Sport / นักแคสเกม ที่ในปีนี้มาแรงมาก จนได้ขึ้นมาติดอันดับ TOP5 เป็นครั้งแรก อีกด้วย

อาชีพในฝัน 5 อันดับแรกของเด็กไทย ประจำปี 2562 นี้ จะต้องเรียนจบด้านไหน? จึงจะสามารถมาประกอบอาชีพเหล่านี้กันได้…

1. แพทย์ อยากเรียนแพทย์ ต้องสอบอะไรบ้าง?

รับตรงผ่าน กสพท เป็นสนามสอบเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ (และยังรวมถึงทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ อีกด้วย) โดยเปิดกว้างรับผู้สมัครสอบทั่วทุกจังหวัด ใครที่สามารถสมัครสอบได้บ้าง…

สอบแพทย์ ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

สิ่งที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์ รับทั้งเด็กที่จบสายวิทย์ – คณิตฯ และสายศิลป์ ส่วนเด็กซิ่วที่ยังเรียนอยู่ในปี 1 สมัครได้ไม่ต้องลาออก และต้องไม่ศึกษาอยู่ในคณะที่ต้องการสมัครใหม่

2. GPAX เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย

3. ต้องมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40%
 • คณิตศาสตร์ 1 20%
 • ภาษาอังกฤษ 20%
 • ภาษาไทย 10%
 • สังคมศึกษาฯ 10%

4. คะแนนสอบวิชาความถนัดแพทย์ 30 %

5. ผลคะแนนสอบ O-NET ( วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม) รวมกันต้องได้ 60 % หรือ 300 คะแนน

** ทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกในแต่ละปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ น้อง ๆ จะต้องคอยติดตามรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของ กสพท กันด้วยนะ

การสมัครสอบในรูปแบบอื่น ๆ

นอกจากจะมีการรับสมัครผ่านทาง กสพท แล้ว การสมัครเรียนแพทย์ยังสามารถสมัครเข้าโครงการต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนได้อีกด้วย เช่น ระบบโควตา มหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเอง เช่น MD02 ของ ม.ขอนแก่น และระบบรับตรง ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนจัดสอบเอง เป็นต้น

2. ครู คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง?

เป็นการเป็นการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการสอน และการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจว่า มนุษย์สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างไร และทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้สอนที่ดีได้ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ รวมถึงจริยธรรมให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ พร้อมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต อีกด้วย

หาครู ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

โดยน้อง ๆ จะเรียนรู้ตั้งแต่วิชาพื้นฐานจนถึงวิธีการจัดการวางแผนการสอน เช่น พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู การออกแบบและการจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลทางการศึกษา และจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา เป็นต้น

ซึ่งวิชาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการวางแผนการสอน การจัดการเรียนในห้องเรียน และการวัดผลเด็กนักเรียน และในขณะเดียวกันน้อง ๆ ก็จะได้เลือกสาขาวิชาเอกตามที่ตนเองสนใจอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสาขาการสอนวิชาต่างๆ ทั้งสายวิทย์-คณิตฯ สายศิลป์ และการสอนในระดับต่างๆ เป็นต้น

สิ่งที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

1. GPAX เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย

2. คะแนน GAT/PAT

3. ผลคะแนนสอบ O-NET

4. ต้องมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนี้

 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษาฯ
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์ 1
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในวิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ ด้วย (สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมาทางด้านสายศิลป์)

3. พัฒนานักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนอะไรบ้าง?

เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬา ให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ มาใช้ในการเรียนรู้ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังจะต้องศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมนุษย์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อีกด้วย

หาครูสอนพิเศษ ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

สิ่งที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

1. GPAX เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย

2. คะแนน GAT/PAT

3. ผลคะแนนสอบ O-NET

4. ต้องมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนี้

 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษาฯ
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนที่ใช้ที่แตกต่างกันออกไป น้อง ๆ ควรศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อนตัดสินใจสมัครกันด้วยนะ เข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเลยจ๊ะ

นอกจากนี้คณะวิทยศาสตร์การกีฬาก็ไม่ได้เรียนจบออกมาเป็นนักกีฬาได้เพียงอย่างเดียว เพราะน้องสามารถทำอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายกีฬาได้อีกด้วย เช่น นักจิตวิทยาการกีฬา เทรนเนอร์ฟิตเนส โค้ชฝึกสอนกีฬา และนักโภชนาการกีฬา เป็นต้น

4. ตำรวจ ทหาร คณะ/สถาบันที่เกี่ยวกับทหาร เรียนอะไรบ้าง?

สำหรับการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนทหารของทุกเหล่าทัพนั้น จะมีการเปิดรับสมัครเป็นประจำในทุกปี โดยจะมีการแบ่งออกเป็นบุคคลพลเรือนและบุคคลที่ทำงานอยู่ในกรมหรือกองของเหล่าทัพนั้น ๆ ซึ่งน้อง ๆ ที่เรียนจบในระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี เช่น การสมัครเข้าเป็นทหารหญิง (ทุกเหล่าทัพ) มีรายละเอียดดังนี้

หาครูสอนพิเศษ ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

ต้องเรียนจบระดับใด ถึงจะสมัครได้?

1. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

น้อง ๆ สามารถใช้วุฒิ ม.3 สมัครสอบบรรจุได้ในตำแหน่งที่เปิดรับ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียด จากระเบียบการต่าง ๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ได้ตามหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ไม่ว่าจะเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

2. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบ ปวช. หรือ ปวส.

น้อง ๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ซึ่งเป็นการสอบโดยตรงกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

3. เรียนจบในระดับปริญญาตรี

น้อง ๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับอาจจะระบุคุณวุฒิการศึกษา ที่ทางหน่วยราชการต้องการ หรือในบางตำแหน่งอาจจะไม่ได้ระบุ โดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศร้อยตรี (เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

กำหนดการที่เปิดรับในแต่ละปี 2562

กองบัญชาการกองทัพไทย : www.rtarf.mi.th
กองทัพบก : atc-rta.thaijobjob.com
กองทัพเรือ : rtnrecruitment.thaijobjob.com
กองทัพอากาศ : rtafrecruitment.thaijobjob.com

5. เกมเมอร์ / นักกีฬา E-Sport / นักแคสเกม ต้องเรียนอะไรบ้าง

ถือได้ว่าในปัจจุบัน เกมเมอร์ / นักกีฬา E-Sport / นักแคสเกม กำลังเป็นอาชีพที่เด็กไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะเป็นการเล่นเกมให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้จากสิ่งที่ตนเองชื่นชอบได้อีกด้วย จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอาชีพเกมเมอร์ / นักกีฬา E-Sport / นักแคสเกม จะกลายเป็นอาชีพที่เด็ก ๆ ในยุคดิจิทัลให้ความสนใจมากเป็นอย่างมาก

หาครูสอนพิเศษ ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

อยากเป็น เกมเมอร์ เรียนต่อคณะได้บ้าง?

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย ม.รังสิต
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์และสาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนาสื่อประสมและเกม พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม ม.ศรีปทุม
 • คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ม.ศิลปากร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาเกมและอินเทอร์แอคทีฟ ม.กรุงเทพ
 • คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการอีสปอร์ต (E-Sport) มรภ.สวนสุนันทา

สิ่งที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

1. GPAX เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย

2. คะแนน GAT/PAT

3. ผลคะแนนสอบ O-NET

4. ต้องมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนี้

 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษาฯ
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์ 1
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

สำหรับคะแนนสอบต่าง ๆ ที่ใช้สมัครในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของผลคะแนนสอบที่ใช้หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้เลย

หากน้อง ๆ ต้องการอ่านบทความเพิ่มเติมสามารถ คลิกที่นี่

อ้างอิงข้อมูลจาก : adecco.co.th

Scroll to top