กำหนดสอบ กสพท ปี 2563

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการประกาศกำหนดการเปิดรับสมัคร กำหนดการสอบ และ เกณฑ์ที่ใช้ในการรับสมัคร ของ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2563 น้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และ เภสัชศาสตร์ ต้องห้ามพลาด! ข้อมูลน่ารู้เหล่านี้เลย เพราะถ้าพลาดน้อง ๆ อาจจะทำให้เราสมัครสอบไม่ทัน และพลาดการเข้าเรียนต่อได้ ดังนั้นทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และ รายละเอียดกำหนดการของทาง กสพท.63 มาให้น้อง ๆ เพื่อเตรียมกัน มีรายละเอียด อย่างไรบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลย …

กสพท แพทย์ เตรียมสอบ

โดยทาง กสพท. จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยที่น้อง ๆ จะต้องใช้ผลคะแนนสอบ O-NET , 9 วิชาสามัญ และ วิชาความถนัดแพทย์ ในการสมัครเข้าศึกษาต่อด้านการแพทย์ (ทั้ง 4 คณะที่ได้กล่าวไปข้างต้น) และในแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่จำนวนเท่าไรกันบ้าง

กำหนดการ กสพท. ปีการศึกษา 2563

 • ทำการสอบวิชาเฉพาะในวันที่ 7 มีนาคม 2563 โดยน้อง ๆ จะต้องทำการ Upload เอกสารประกอบการสมัคร และ ตรวจสถานะการสมัคร (โดยที่สถานะจะต้องขึ้นว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ** ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มีนาคม 2563

กำหนดการ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563

 • สมัครสอบระหว่างวันที่ 5 -19 ธันวาคม 2562
 • ทำการสอบระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลการสอบในวันที่ 5 เมษายน 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน ใส่ชุดสุภาพ
 • สำเนาบัตรประชาชน น้อง ๆ ต้องเซ็นชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาเอกสารการศึกษา (เช่น ใบ ปพ.7 ,ใบ ปพ.1 และใบ ปพ.2 ฯลฯ) หรือวุฒิการศึกษา (ชั้น ม.6)
 • ไฟล์สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาบัตรนักศึกษา (กรณีกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1), ลาออก/พ้นสถานภาพ, เปลี่ยนชื่อ-สกุล

กสพท. เปิดรับสมัครแผนการเรียนไหนบ้าง

 • คณะแพทยศาสตร์ : จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดแผนการเรียน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ : จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า รับสมัครเฉพาะผู้ที่เรียนจบในสายวิทย์เท่านั้น
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดแผนการเรียน
 • คณะเภสัชศาสตร์ : จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า รับสมัครเฉพาะผู้ที่เรียนจบในสายวิทย์เท่านั้น

กสพท ทันตแพทย์ เตรียมสอบ

ผลคะแนน / สัดส่วนคะแนนที่ใช้ มีดังนี้

1. O-NET

จะใช้ผลคะแนนสอบ O-NET เฉพาะปีการศึกษา 2562 เท่านั้น (วิชาที่ใช้คะแนน ได้แก่ วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม) คะแนนรวมกันต้องได้ 60 % หรือ 300 คะแนน (ทั้งนี้คะแนน O-NET จะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่ามีการกำหนดเกณฑ์เอาไว้อย่างไร ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้เลย)

2. 9 วิชาสามัญ รวมสัดส่วนคะแนนที่ใช้ 70 %

 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) : 40%
 • คณิตศาสตร์ 1 : 20%
 • ภาษาอังกฤษ : 20%
 • ภาษาไทย : 10%
 • สังคมศึกษา : 10%

3. วิชาความถนัดแพทย์ รวมสัดส่วนคะแนนที่ใช้ 30 %

โดยข้อสอบวิชาความถนัดแพทย์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ด้านเชาว์ปัญญา, ด้านจริยธรรมทางการแพทย์ และด้านทักษะการเชื่อมโยง

** ทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกในแต่ละปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ น้อง ๆ จะต้องคอยติดตามรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของ กสพท.

จำนวนรับ / มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ มีที่ใดบ้าง

ในปีการศึกษา 2563 กสพท. มีจำนวนรับทั้งสิ้น 2,650 ที่นั่ง โดยแบ่งออกเป็น คณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน, คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน สามารถแยกออกเป็นคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้

กสพท เภสัช เตรียมสอบ

คณะแพทยศาสตร์

 1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จำนวนรับ 176 ที่นั่ง
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 3. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 65 ที่นั่ง
 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาบรามาธิบดี ม.มหิดล จำนวนรับ 129 ที่นั่ง
 5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาบรามาธิบดี ม.มหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวนรับ 29 ที่นั่ง
 6. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จำนวนรับ 260 ที่นั่ง
 7. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
 8. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศชาย) จำนวนรับ 57 ที่นั่ง
 10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศหญิง) จำนวนรับ 38 ที่นั่ง
 11. คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับ 165 ที่นั่ง
 12. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จำนวนรับ 55 ที่นั่ง
 13. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 14. คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 15. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
 16. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จำนวนรับ 12 ที่นั่ง
 17. คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 18. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง จำนวนรับ 12 ที่นั่ง
 19. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) (สถาบันเอกชน) จำนวนรับ 60 คน
 20. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) (สถาบันเอกชน) จำนวนรับ 15 คน
 21. คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม (สถาบันเอกชน) จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จำนวนรับ 80 ที่นั่ง
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 3. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จำนวนรับ 83 ที่นั่ง
 4. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับ 58 ที่นั่ง
 5. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จำนวนรับ 18 ที่นั่ง
 6. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จำนวนรับ 15 ที่นั่ง
 7. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 8. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จำนวนรับ 17 ที่นั่ง
 9. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จำนวนรับ 10ที่นั่ง

กสพท สัตวแพทย์ เตรียมสอบ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จำนวนรับ 150 ที่นั่ง
 2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง
 3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
 4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร (สถาบันเอกชน) จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์

 1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 71 ที่นั่ง
 2. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จำนวนรับ 80 ที่นั่ง
 3. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 4. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จำนวนรับ 120 ที่นั่ง
 5. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 6. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 7. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จำนวนรับ 65 ที่นั่ง
 8. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 9. คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 10. คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา จำนวนรับ 120 ที่นั่ง
 11. คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สถาบันเอกชน) จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 12. คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ (สถาบันเอกชน) (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 13. คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม (สถาบันเอกชน) (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : www9.si.mahidol.ac.th

ทาง Chula Gradeup Tutor หวังว่าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาให้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ทีกำลังเตรียมตัวสอบ กสพท ไม่มากก็น้อย หากน้อง ๆ ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top