Undergraduate Students ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น

น้อง ๆ คนไหนที่อยากไปเรียนประเทศญี่ปุ่น และถือโอกาสได้เที่ยวไปในตัวด้วย ทางพี่ ๆ Chula Gradeup Tutor แนะนำว่า ให้รีบจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วสมัคร ทุน “Undergraduate Students” ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น โดยทุนนี้เป็นทุนที่ให้โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ทุน Undergraduate Students เป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น แพทยศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, ฯลฯ หรือคณะที่เรียนด้านศิลปศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, รัฐศาสตร์ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน Undergraduate Students มีดังนี้

 • ถือสัญชาติไทย
 • มีอายุ 17 – 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย
 • มี GPA สะสมรวมไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ EJU ในวิชา Mathematics1+ Japan and the world หรือ Mathematics 2+Science รวมมากกว่า 240 คะแนน

โดยทุนนี้จะมอบให้เป็นระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน และทุกคนที่ได้รับทุนจะเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อน 1 ปี การรับทุนจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

สถานฑูตญี่ปุ่น ติวเตอร์ ทุนฟรี

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการรับสมัคร มีดังนี้

 1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
 2. บัตรเข้าห้องสอบ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ (*กรุณายื่นบัตรเข้าสอบมาท้้งสองส่วน)
 3. รูปถ่าย 4.5×3.5 cm (*เขียนชื่อหลังรูป และแปะรูปถ่ายลงในใบสมัคร และบัตรเข้าสอบ)
 4. ใบรายงานผลการศึกษา
 5. หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/หน้งสือรับรองสถานภาพนักศึกษา กรณีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
 6. หลักฐานจบการศึกษา
 7. ผลสอบ JLPT / ผลสอบ EJU
 8. หนังสือยินยอมให้สมัคร และไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจากผู้ปกครอง พร้อมลายเซ็น

วิธีการสมัครเพื่อขอรับทุน มี 3 วิธี คือ

 1. ไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ชั้น 2 สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เวลา 13.30 – 16.00 น. ในวันที่ 3-7 มิถุนายน 2019
 2. ผู้ที่จะเลือกสอบที่สนามสอบเชียงใหม่ ให้ยื่นใบสมัครที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 16.00 น.
 3. ส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2019 (ยึดตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

หากน้องน้องต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถ คลิกได้ที่นี่ แต่ถ้าต้องการให้หาทุนอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ สามารถ Inbox มาได้โดยคลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp

Scroll to top