Thailand4.0

7 หลักสูตรที่น่าเรียน ตามนโยบาย Thailand 4.0

ในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายที่ทางรัฐบาลได้พยายามมุ่งเน้นไปสู่เรื่องของ Thailand 4.0 มากขึ้น ดังนั้นส่งผลทำให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ พยายามปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย และ ความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น

โดยหลาย ๆ หลักสูตรชื่ออาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูกันมากนัก แต่มันจะดูค่อยข้างทันสมัย ดูน่าเรียน แต่ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านไอทีมากเป็นพิเศษ เพราะงานไอทีในอนาคตโอกาสที่เรียนจบออกไปแล้วแทบไม่ต้องกังวลเรื่องการตกงานเลย จะมีหลักสูตรการเรียนการสอนไหนบ้างที่น่าสนใจ ซึ่งทางทีม Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมไว้ 7 หลักสูตร ด้วยกัน ตามมาดูกันเลย…

1. หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี ไปจนถึงเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ และนอกจากนี้น้อง ๆ ที่เรียนในหลักสูตรนี้ยังจะได้ไปศึกษาในสถานประกอบการจริงกับบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : http://dx.citu.tu.ac.th

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจทางธุรกิจที่จะต้องใช้ข้อมูลทางสถิติได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ถึงแม้ว่าข้อมูลที่มีนั้นจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจะต้อใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลก่อนจะนำข้อมูลเหล่านี้ออกไปใช้งานจริง

Data Science

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : www.dsi.sci.tu.ac.th

3. หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นการสร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในรูปแบบต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างเกมอีกด้วย

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : www.idd-cdt.sci.tu.ac.th

4. หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานประกอบการเป็นฐาน (Platform) ในการเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีและตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริง เพราะในอนาคตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนการใช้น้ำมัน ทำให้วิศวกรจะต้องมีความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนายานพาหนะในยุคสมัยใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : http://tupine.engr.tu.ac.th

5. หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน

สำหรับ วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) เป็นหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรีที่ควบปริญญาโทเข้าไปด้วย ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียนคือ 5 ปี เปิดการเรียนการสอนโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA) ที่จับมือกันเปิดสอนด้านนี้ เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ โดยเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเงินและวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รองรับการลงทุนในอนาคต

หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : www.kmitl.ac.th

6. หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย

สำหรับเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถด้านการออกแบบมีเดีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ และการออกแบบพัฒนาเกม

เพื่อประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้เหล่านั้นเพื่อสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีมีเดีย นวัตกรรมสื่อผสม ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่โฆษณาข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่ เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล การพัฒนาเกม และเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์

เทคโนโลยีมีเดีย

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : http://web.kmutt.ac.th

7. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการขยายช่องทางการศึกษาให้ครอบคลุมการศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอยการและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนา TransNational Education ซึ่งเป็นการความร่วมมือในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สาธารณะรัฐประชาชนจีน สาธารณะรัฐเกาหลี และอื่น ๆ

CMU Transformation

ICDI เปิดสอน 3 หลักสูตรนานาชาติด้วยสุดล้ำในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความท้าทายของสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้

  • Digital Business of 4.0 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
  • Digital Startups and Financial Technology : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
  • Digital Policy Maker : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน

อ่านรายละเอียดทั้งหมด : www.cmu.ac.th

หากน้อง ๆ มีหลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม หรือ ต้องการขอคำแนะนำ สามารถกดได้ ที่นี่

FB Fanpage คลิกเลย : @Chulagradeup หรือ @ChulaGradeupTutor เท่านั้น

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top