TCAS รอบ 3 ติวเตอร์จุฬา

TCAS62 รอบ 3 แต่ละคณะของ 12 มหาวิยาลัย

อีกไม่กี่วันแล้ว สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-29 เมษายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. : mytcas.com

ทั้งนี้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็เริ่มประกาศระเบียบการรับสมัคร คณะ/สาชาวิชา และจำนวนที่รับสมัครทั้งหมดออกมาแล้ว ดังนั้น ทาง Chula Gradeup Tutor จึงรวบรวมรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท มาฝากกันด้วย มาดูกันเลย ว่ามีที่ไหนบ้าง…

หากน้อง ๆ ต้องการดูกำหนดการ TCAS รอบอื่น ๆ คลิกที่นี่

กำหนดการ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬา ติวเตอร์จุฬา

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะจิตวิทยา
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 3,027 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.admissions.chula.ac.th

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตร ติวเตอร์จุฬา

คณะ/วิทยาลัยทีเปิดรับสมัคร

 • วิทยาเขตบางเขน 18 คณะ
 • วิทยาเขตกำแพงแสน 6 คณะ
 • วิทยาเขตศรีราชา 5 คณะ
 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4 คณะ

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 6,464 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.ku.ac.th

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์จุฬา

คณะ/วิทยาลัยทีเปิดรับสมัคร

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 4,001 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.tuadmissions.in.th

4. มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล ติวเตอร์จุฬา

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาเขตนครสวรรค์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,734 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : tcas.mahidol.ac.th

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปากร ติวเตอร์จุฬา

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและการพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะโบราณคดี
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 2,364 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admissions1.su.ac.th

6. พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง ติวเตอร์จุฬา

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะการบริหารและจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,478 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.reg.kmitl.ac.th

7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว ติวเตอร์จุฬา

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑิการเกษตร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะพลศึกษา
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 2,065 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.swu.ac.th

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติวเตอร์จุฬา

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะแพทยศาสตร์ (กสพท)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ (กสพท)
 • คณะเภสัชศาสตร์ (กสพท)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ (กสพท)
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 2,174 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่ (ฉบับที่ 1), คลิกที่นี่ (ฉบับที่ 2)

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www1.reg.cmu.ac.th

9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ติวเตอร์จุฬา

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
 • คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,559 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admissions.kku.ac.th

10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ม.แม่ฟ้าหลวง ติวเตอร์จุฬา

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาลัยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,765 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.mfu.ac.th

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สงขลา ติวเตอร์จุฬา

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)
 • คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่)
 • คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่)
 • คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่)
 • คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่)
 • วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน(หาดใหญ่)
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี)
 • คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ภูเก็ต)
 • คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ภูเก็ต)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต)
 • คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 5,843 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.entrance.psu.ac.th

12. มหาวิทยาลัยบูรพา

บูรพา ติวเตอร์จุฬา

คณะ/วิทยาลัย/โครงการที่เปิดรับสมัคร

 • คณะพยาบาลศาตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะภูมิสารสรเทศศาสตร์
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะดนตรีและการแสดง
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
 • โครงการจักตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว

** รวมจำนวนรับทั้งหมด 3,182 คน

ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : regservice.buu.ac.th

Scroll to top