ขอดูคะแนน ติวเตอร์จุฬา

ยื่นคำร้อง ดูกระดาษคำตอบ O-NET GAT/PAT อย่างไร

หลังจากที่น้อง ๆ ได้รับทราบคะแนนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น O-NET , GAT/PAT หรือการทดสอบ 9 วิชาสามัญ น้อง ๆ ที่พอใจกับคะแนนที่ได้รับ ทางทีม Chula Gradeup Tutor ขอยินดีด้วย ส่วนน้อง ๆ ที่คิดว่าทำข้อสอบแล้วคิดว่าควรได้คะแนนมากกว่า สามารถขอ ดูกระดาษคำตอบ ได้ ตามที่ ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศออกมา โดยมีกำหนดการให้บริการ เปิดให้ยื่นคำร้อง ดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET, GAT/ PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา2562 ได้ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ น้อง ๆ ที่ต้องการยื่นคำร้อง ตามมาดูขั้นตอนกันได้เลย…

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีการประกาศเกี่ยวกับการยื่นคำร้องดูกระดาษคำตอบ ONET – GAT/PAT เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการดูกระดาษคำตอบใน

 • การทดสอบ O-NET ชั้น ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2561

ดูกระดาษคำตอบ ติวเตอร์จุฬา

 • การทดสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562

ดูกระดาษคำตอบ ติวเตอร์จุฬา

กำหนดการดำเนินการ ให้บริการดูกระดาษคำตอบ ดังนี้

 • O-NET และ GAT/PAT วันที่ 1 – 3 เมษายน 2562
 • วิชาสามัญ 9 วิชา วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562

หลังจากยื่นขอบริการดูกระดาษคำตอบไปแล้วจะสามารถดูกระดาษคำตอบได้ในวันที่กำหนด ดังต่อไปนี้

 • O-NET และ GAT/PAT วันที่ 9 เมษายน 2562
 • วิชาสามัญ 9 วิชา วันที่ 10 เมษายน 2562

สิ่งที่ต้องเตรียมในการขอดูคะแนน มีขั้นตอนการยื่น ดังนี้

 • ผู้เข้าสอบต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ โดยผู้แทน ณ ที่ทำ การของ สทศ. (เลขที่ 128 อาคารพญาไท
  พลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ – 16.๐๐ น.
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม ในอัตราวิชาละ 20 บาท
 • ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบเพื่อประกอบการยื่นคำร้อง

ข้อควรปฏิบัติในวันดูกระดาษคำตอบ/ วิธีดำเนินการ/ข้อห้าม มีดังนี้

 • การดูกระดาษคำตอบควรมาดูด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาดูแทน (โดยต้องมีหนังสือมอบฉันทะ)
 • กรณีมาดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีรูปถ่าย
 • กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาดูแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีรูปถ่าย ซึ่งได้รับการรับรองของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (คือทั้งเจ้าของกระดาษคำตอบ และคนที่มาดูแทน ต้องมีหลักฐานดังกล่าวพร้อมลายเซ็นต์)
 • สทศ. จะอนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ดูกระดาษคำตอบเข้าดูได้เพียงคนเดียวเท่านั้น โดยผู้มีสิทธิ์ดูกระดาษคำตอบ จะได้ดูกระดาษคำตอบ ได้ดูเฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน ของแต่ละวิชาเท่านั้น
 • ในระหว่างดูกระดาษคำตอบ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ นอกจากที่ สทศ. จัดเตรียมไว้ให้บริการเท่านั้น
 • ห้ามถ่ายภาพ ห้ามนำกระดาษคำตอบ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน หรือเอกสาร อื่นๆ ที่ สทศ. จัดเตรียมไว้ ออกจากสถานที่ดูกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด
 • กรณีเกิดเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สทศ. จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

หวังว่าน้องน้อง ๆ จะพอเข้าใจวิธีในการปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอดูคะแนนไม่มากก็น้อย หากต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเพิ่มสามารถคลิกดูได้ที่ website ของ สทศ http://www.niets.or.th/หากต้องการอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ที่มา: สทศ.

Scroll to top