คณะที่ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ ของ 8 มหาลัยดัง (TCAS62 รอบ 3)

มีน้อง ๆ หลาย ๆ คน ถามเข้ามาเกี่ยวกับ เรื่องสมัคร 9 วิชาสามาัญไม่ครบทำไงดี ? ทางทีม Chula Gradeup Tutor จึงได้ทำการรวบรวมคณะ ที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) โดยไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ มีคณะอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

โดยทางทีม Chula Gradeup Tutor ของนำเสนอในส่วนของมหาลัยที่น้อง ๆ ส่วนใหญ่ถามมาก่อนนะ มีทั้งหมด 8 มหาลัย ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 9 คณะ/สาขา ดังนี้

จุฬา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะรัฐศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทุกสาขา
 • คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ , สาขาศิลปศึกษา
 • คณะนิเทศศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะสหเวชศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะจิตวิทยา ทุกสาขา
 • สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกสาขา

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) มี 12 คณะ/สาขา ดังนี้

เกษตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาพันธุศาสตร์ และ สาขาชีวเคมี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
 • คณะมนุษยศาสตร์ เกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขานิเทศศาสตร์ สาขาภาษาไทย และสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาการตลาด
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • วิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกือบทุกสาขา
  ยกเว้น สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาการบัญชีบริหาร และสาขาภาษาตะวันออก
 • วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาเคมี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกสาขา

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี 14 คณะ/สาขา ดังนี้

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะการบริหารและจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ทุกสาขา

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มี 5 คณะ/สาขา ดังนี้

พระจอมเกล้าธนบุรี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทุกสาขา
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทุกสาขา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขา
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ทุกสาขา

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 3 คณะ/สาขา ดังนี้

ศิลปากร

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์
 • คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ สาขาฝรั่งเศส
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 8 คณะ/สาขา ดังนี้

สงขลา

 • คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาการตลาด , สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) , สาขาบัญชีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ , สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) สาขาการจัดการศัตรูพืช , สาขาปฐพีศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาสุขศึกษา
 • วิทยาลัยอิสลาม (ปัตตานี) สาขาอิสลามศึกษา , สาขาการสอนอิสลามศึกษา , สาขากฎหมายอิสลาม
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต) ทุกสาขา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี ทุกสาขา ยกเว้น สาขาระบบสารสนเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง , สาขาการบัญชี , สาขาการตลาด
  สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ , สาขาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว , สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 3 คณะ/สาขา ดังนี้

มศว

 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการปกติ / โครงการพิเศษ)

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

8. มหาวิทยาลัยบูรพา มี 23 คณะ/สาขา ดังนี้

บูรพา

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะดนตรีและการแสดง
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรผลิตครู 4 ปี / 5 ปี
 • คณะศึกษาศาสตร์ 4 ปี
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

หากน้อง ๆ คนไหนต้องการให้ ทีม Chula Gradeup Tutor รวบรวมข้อมูลในส่วนใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ โดยคลิก ที่นี่

 

Scroll to top