คะแนนขั้นต่ำ แต่ละคณะของ 5 มหาลัยดัง

รวมคณะ/สาขา ที่กำหนด คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 3 บางสาขาไม่น้อยกว่า 80 คะแนน! บางสาขาก็กำหนดคะแนนขั้นต่ำ 9 วิชาสามัญ แค่ 15 คะแนน ใน TCAS รอบที่ 3 บอกเลยว่ามีทั้งที่สุดชิล สลับโหด ๆ ปน ๆ กันไป ตามไปดูกันเลย…ว่าคณะที่เราเลือกจะชิล หรือ โหดแท้…

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬา

     คณะเศรษฐศาสตร์

 • สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

เกษตร

     คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

 • ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 56 คะแนน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 • ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี

 • คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
 • เคมี ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 • ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 • คะแนนรวม 7 วิชา (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ไม่น้อยกว่า 220 คะแนน

     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (วิทย์ทั่วไป-ชีววิทยา)

 • คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 • ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (วิทย์ทั่วไป-ฟิสิกส์)

 • คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 • ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (วิทย์ทั่วไป-เคมี)

 • คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
 • เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร)

     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร / สาขาทรัพยากรเกษตร / สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ / สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต

 • คะแนนรวม 5 วิชา (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสัตวศาสตร์

 • คะแนนรวม 5 วิชา (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน

     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / สาขาวิศวกรรมโยธา / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต / สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • คะแนนรวม 3 วิชา (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์

 • คะแนนรวม 4 วิชา (อังกฤษ คณิต1 เคมี ชีวะ) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ / สาขาการบัญชี / สาขาการตลาด / สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว / สาขาการเงิน

 • คะแนนรวม 4 วิชา (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1) ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 • คะแนนรวม 3 วิชา (ไทย สังคม อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

     คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา

 • สังคม ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
 • ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
 • คณิต1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 • ชีววิทยา อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

     คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย

 • ไทย ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลป์

 • ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1หรือคณิต2 วิทย์ทั่วไป แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พระจอมเกล้าธนบุรี

     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ

 • ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • คณิต1 สังคม ฟิสิกส์ อังกฤษ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 256 คะแนน

     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

 • เคมี ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
 • คณิต1 ฟิสิกส์ อังกฤษ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปากร

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

     คณะเภสัชศาสตร์

 • อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • คะแนนรวม 4 วิชา (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ / วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน / วิชาเอกการออกแบบเกม

 • ไทย อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

 • ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1

รู้แบบนี้แล้วพี่ ๆ Chula Gradeup Tutor ขออวยพรให้คะแนนน้อง ๆ ออกมาดี สมกับที่อดทนอ่านหนังสือติดกันมาหลายคืน

แล้วก็อย่าลืมเช็กระเบียบการอย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนสมัครนะ เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง…

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ ที่นี่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top