ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สอนพิเศษ ติวเตอร์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนฟรี ที่น่าสนใจ

วันนี้ทางทีม Chula Gradeup Tutor ขอแนะนำทุนสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป เป็น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) มอบให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถ และมีความตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาโดย ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ในประเทศไทยเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าประกอบด้วยทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน การยกเว้นค่าสอบเข้า ค่าแรกเข้า และค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับ ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย…

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี College of technology students

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT

ทุนการศึกษาสำหรับผู้จบหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย กำหนดระยะเวลาเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษารวมเวลาทั้งหมด 11 ปีขึ้นไป ที่ต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อขอรับทุนจากทาง MEXT มีดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปี (นับ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
 3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า รวมทั้ง ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2563
 4. คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 5. มีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น
 6. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 7. ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จะต้องสามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นได้ในระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2563

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (โคเซ็น) ระยะเวลารับทุน 4 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2563
 2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 3 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2563

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครรับทุนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร ให้เรียบร้อย คลิกที่นี่
 2. ใบ Admission Form พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร ให้เรียบร้อย โดยขอให้ส่งมาทั้งสองส่วนพร้อมใบสมัคร และผู้สมัครจะได้รับบัตรประจำตัวสอบในวันสอบจริง คลิกที่นี่
 3. ใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครต้องได้ GPA 3.00 ขึ้นไป)
 4. หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม 2563 หรือหลักฐานจบการศึกษาจากโรงเรียนกรณีจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาประกาศนียบัตรสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือผลสอบ EJU (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทุนฟรี ติวเตอร์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของคณะที่เปิดรับ คลิกที่นี่ และจัดส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2563”) โดยเอกสารจะต้องส่งถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (นับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2281 0565 ต่อ 113 และ 0 2281 6370 ต่อ 113 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.30 น.

หากมีทุนอื่น ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม ทาง Chula Gradeup Tutor จะนำมา Update ให้อีกครั้งนะ รอติดตามได้เรื่อย ๆ

FB Fan Page : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top