แลกเปลี่ยน ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ที่ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น เป็น โครงการแลกเปลี่ยน ระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา และโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว 2 เทอม สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อง ๆ คนไหนที่สนใจ ก็ลองสมัครไปกันได้นะ

รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต้องการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่หลากหลายที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งการเรียนภาษและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และโอกาสในการพัฒนาตนเองในการมีส่วนร่วมในการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่างตรวจสอบรายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niigata-u.ac.jp

มหาลัยญี่ปุ่น ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น 1-2 เทอมนี้ มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเป็นภาษาใด และมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยนอย่าง Niigata University ตั้งอยู่ที่จังหวัดนีงาตะ ภูมิภาคชูบุ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 45 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่นอกจากน้อง ๆ จะได้ไปเรียนรู้วิชาการ ตามสาขาที่เรียนมาแล้ว ยังได้ไปเรียนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย

รายชื่อคณะที่เปิดสอนมี ดังนี้

 • เกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture)
 • วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (School of Health Sciences)
 • ศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)
 • ทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry)
 • เศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)
 • นิติศาสตร์ (Faculty of Law)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 • วิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)
 • มนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities)
 • College of creative Studies
 • แพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine)

ผู้ที่สมัครโครงการนี้สามารถเลือกเวลาไปเรียนได้ 2 แบบ คือ

1. ระยะสั้น ไปเรียน 1 เทอม ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

2. ระยะยาว ไปเรียน 2 เทอม ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 2. มีผลการเรียนสะสม (GPA.) ของ 2 ภาคการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระดับคะแนนเต็ม 3.00 ตามการคำนวณผลการเรียนของระบบ JASSO (ดูวิธีการคำนวณจากตาราง JASSO GPA. Calculation)
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
 4. มีความสามารถในทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
 6. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ในช่วงระยะที่เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยน และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแลกเปลี่ยนแล้วต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีคำนวณ ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการไปแลกเปลี่ยน

นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิต และสุขภาพ เป็นต้น

* ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 24,000 – 30,000 บาท/ เดือน ส่วนหอพัก ถ้าเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย หรือเป็นหอนอกที่รับรองโดย Niigata University จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่กองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทั้งหมด ได้แก่

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

2. ใบสมัคร Application Form for the Program for Exchange Students at Niigata University คลิกที่นี่

3. Academic Transcript จำนวน 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)

4. Letter of Recommendation จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชาต้นสังกัดผู้สมัคร

5. Certificate of the Applicant’s Registration หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)

6. สำเนาหนังสือเดินทาง

7. Health Examination Certificate คลิกที่นี่

8. Application for a Certificate of Eligibility for Entry into Japan ไม่ต้องติดรูปถ่าย

9. เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน มี 2 กรณี

กรณีผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง ยื่นเอกสาร 1 รายการ ดังนี้

 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Balance Certificate)

กรณีผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยื่นเอกสาร 4 รายการ ดังนี้

 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Balance Certificate)
 • เอกสารรับรองเงินเดือน/รายได้ (Income Certificate)
 • เอกสารรับรองการทำงาน (Employment Certificate)
 • เอกสารรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (Financial Support Statement) (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) คลิกที่นี่

10. รูปถ่ายหน้าตรงคมชัด ขนาด 3 ซม. × 4 ซม. จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง

11. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC)

12. Check list of Items (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) คลิกที่นี่

วันปิดรับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2562

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to top