TCAS62 รอบ 3

TCAS62 รอบ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ผ่านการสมัครทั้ง 5 รอบ ได้แก่ Portfolio (พิจารณาในแฟ้มผลงาน), โควตา, รับตรงร่วมกัน, Admission, รับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

TCAS62 รอบ 3 ม.เชียงใหม่ มี 3 รู้แบบ ดังนี้

1. รอบรับตรงร่วมกัน

TCAS62 รอบ 3 มช

 •  17 – 29 เมษายน 2562 นักเรียนดำเนินการสมัครผ่านทาง website https://www.mytcas.com ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวน สาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ Prompt Pay หรือ ตู้ ATM , Mobile Banking , Internet Banking และ Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562
 • 9 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • 11 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
 • 11 พฤษภาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 3 จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th
 • 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. รอบ Admission

TCAS รอบ 4

 • 9 – 19 พฤษภาคม 2562 นักเรียนดำเนินการสมัครผ่าน ทาง website https://www.mytcas.com ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวน สาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ Prompt Pay หรือ ตู้ ATM , Mobile Banking , Internet Banking และ Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
 • 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • 1 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1 มิถุนายน 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 4 จะแจ้งให้ทราบทาง Website https://www1.reg.cmu.ac.th
 • 7 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

3. รอบรับตรงอิสระ

TCAS รอบ 5

 • 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2562 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th

(ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.) โดยชำระเงินผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชำระเงินได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามเวลาทำการของธนาคาร)

 • 5 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร มายังสำนักทะเบียนฯ โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ เท่านั้น ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • 12 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th
 • 14 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
 • 14 มิถุนายน 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 5 จะแจ้งให้ทราบทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th
 • 17 – 18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • 20 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

หวังว่ารายละเอียดที่ทาง Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมไว้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าเรียนที่ ม.เชียงใหม่นะ ส่วนน้อง ๆ คนอื่นหากต้องการให้รวบรวมข้อมูลใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้นะ

Scroll to top