ระบบการศึกษา โซนอเมริกา VS โซนเอเชีย

ระบบการศึกษา โซนอเมริกา VS โซนเอเชีย

การศึกษาของแต่ละประเทศนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละภูมิภาคนั้นแตกต่างกัน แล้ว ระบบการศึกษา แบบไหนถึงจะดี สำหรับการนำไปใช้ในชวิตจริงได้ดีกว่า โดยทาง Chula Gradeup Tutor ขอยกตัวอย่าง ระบบการศึกษา ของประเทศในโซนเอเชีย มาเปรียบเทียบกับ โซนอเมริกา ก็เพื่อศึกษาว่าระบบการศึกษาแบบไหนจะดีกว่า เผื่อเป็นแนวทางในการศึกษาว่าระบบการเรียนการสอนของเด็กไทยในอนาคตควรจะไปในทางทิศใด ตามมาดูกันได้เลย…

การเปรียบเทียบระบบการศึกษาของ โซนอเมริกา VS โซนเอเชีย

ระบบการศึกษาของอเมริกา ค่อนข้างมีความแตกต่างจากประเทศในทวีปเอเชียมากพอสมควร ดังนั้นเมื่อเรามาลองดูเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศก็จะพบว่า สิ่งเหล่านี้ถูกสะท้อนออกมายังระบบการศึกษาดังนี้

ระบบการศึกษาโซนอเมริกา

 • คุณครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก ดำเนินกิจกรรมในห้องเรียนให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • การเรียนที่ไม่เน้นท่องจำ แต่จะสอนให้เข้าใจในหลักการมากกว่า
 • นักเรียนมีอิสระ เสรี ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ระบบการเรียนของโรงเรียนในเอเชียไม่มี

ระบบการศึกษา โซนอเมริกา

ระบบการศึกษาโซนเอเชีย

 • ระบบการเรียนที่มีคุณครูเป็นศูนย์กลาง
 • การเรียนที่วนลูปคือ อ่านหนังสือ แล้วก็ท่องจำไปเรื่อยๆ
 • สอนด้วยการแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำ แล้วก็เฉลย
 • เด็กทุกคนจะต้องมีระเบียบวินัย และมีความเคารพต่อผู้ใหญ่

ระบบการศึกษา โซนเอเชีย

โดยสรุปก็คือ การเรียนของเด็กเอเชีย เด็กทุกคนจะต้องเคารพคุณครู อีกทั้งทั้งครอบครัว และคุณครูต่างก็มีส่วนร่วมกับการศึกษาของเด็ก การเรียนจะเน้นหวังผลลัพธ์ที่การสอบ ดังนั้นจะเห็นได้จากการมีข้อสอบวัดความรู้ต่าง ๆ จากหลายสำนักไม่ว่าจะเป็น

 • PISA
 • GAT
 • PAT
 • O-NET
 • วิชาสามัญ 9 วิชา

หรือข้อสอบโอลิปปิคต่างๆ ซึ่งการสอนแบบเอเชียจะสร้างให้เด็กเป็นคนที่เก่งด้านวิชาการ ทำให้เด็กพัฒนาแต่ด้าน IQ แต่ขาดการเรียนรู้และสร้าง EQ ให้กับเด็ก

การเข้าเรียน

ส่วนระบบการศึกษาของอเมริกาจะไม่มีการแสดงถึงการให้ความเคารพต่อคุณครู เด็กทุกคนเป็นตัวของตัวเอง อิสระเสรี แต่อาจขาดระเบียบวินัย ครอบครัวไม่มีส่วนร่วมในการเรียนของเด็ก และสิ่งที่เกิดขึ้นกับการศึกษาของอเมริกาก็คือ เด็กมีผลทดสอบวัดความรู้ที่ตกต่ำกว่าระดับมาตรฐาน แต่เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถในเรื่องของการคิดวิเคราะห์, ความสามารถในการแก้ไขปัญหา, ความสามารถในการสื่อสาร และร่วมมือทำงานกับผู้อื่นได้ ดังนั้นการศึกษาของอเมริกานั้นก็สามารถสอนให้เด็กมี EQ ได้ แต่ก็ไปบกพร่องด้าน IQ แทน

แต่เพื่อการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เราคงไม่สามารถเลือกระบบการเรียนของประเทศใด ประเทศหนึ่งมาใช้เป็นมาตรฐานได้ เพราะเด็กควรได้รับทั้ง EQ และ IQ ในการทำงานจริง โลกก็ยังคงต้องการคนที่มีความรู้ ความสามารถ และยังต้องเป็นคนที่สามารถเข้าสังคมเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วย

ดังนั้นโลกของเราก็ควรจะสร้างมาตรฐานรูปแบบการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์ และพัฒนาเด็กได้ทั้งสติ และปัญญา ไม่ใช่แค่การพัฒนา EQ หรือ IQ ในด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องเป็น IQ + EQ = WQ (Whole Intelligence)

Scroll to top