TCAS63 ติวเตอร์ ตัวต่อตัว

TCAS63 การรับสมัครของ 9 มหาลัยยอดนิยม

ช่วงนี้เริ่มใกล้เข้าสู่การรรับสมัคร TCASุ63 ของแต่ละมหาวิทยาลัยกันแล้ว ทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้รวบรวมกำหนดการรับสมัคร TCAS63 ของแต่ละมหาวิทยาลัยมาให้ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมวางแผนกันแต่เนิ่น ๆ มีที่ไหนกันบ้าง และ รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย …

TCAS63 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 10 มหาลัยยอดนิยม ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬา ติวเตอร์จุฬา สอนพิเศษ

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ : www.admissions.chula.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร : วันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ : www.admissions.chula.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ยังไม่มีประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TCAS ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์จุฬา

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.tuadmissions.in.th

รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร : วันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.tuadmissions.in.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

เปิดรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น (ประกาศให้ทราบหลังเสร็จสิ้นรอบที่ 4)
สอบวิชาเฉพาะของ ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563 : www.tuadmissions.in.th

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCAS เกษตร ติวเตอร์จุฬา ครูสอนพิเศษ

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.admission.ku.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร โควตานนักกีฬาดีเด่นฯ, โควตาศิลปวัฒนธรรม : วันที่ 6 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
รับสมัคร โควตาอื่น ๆ : วันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.admission.ku.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ยังไม่มีประกาศจากมหาวิทยาลัย

4. มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS มหิดล ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://tcas.mahidol.ac.th/

รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://tcas.mahidol.ac.th/

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ยังไม่มีประกาศจากมหาวิทยาลัย

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS พระจอมเกล้าลาดกระบัง ติวเตอร์ หาครู

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.reg.kmitl.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.reg.kmitl.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รับสมัครและคัดเลือก : วันที่ 9 – 20 มิถุนายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.reg.kmitl.ac.th

6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติวเตอร์จุฬา

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร : วันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2562
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www1.reg.cmu.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร : วันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www1.reg.cmu.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศให้ทราบภายหลัง

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS รอบ 5 ม.ขอนแก่น ติวเตอร์จุฬา

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://admissions.kku.ac.th/

รอบที่ 2 โควตาภาคฯ

รับสมัคร : วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://admissions.kku.ac.th/

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รับสมัครและคัดเลือก : วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : https://admissions.kku.ac.th/

8. มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS รอบ 5 บูรพา ติวเตอร์จุฬา ครูสอนพิเศษ

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รับสมัคร : วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.admission.nu.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.admission.nu.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS63 ปีการศึกษา 2563 ที่ทาง Chula Gradeup Tutor ได้รวบรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นน้อง ๆ ควรติดตามข่าวสารกำหนดการรับสมัครกันให้ดีเลยนะ ไม่งั้นอาจจะพลาดสมัครในคณะที่เราต้องการได้นะ หากน้อง ๆ ต้องการอ่านบทความอื่น ๆ คลิกที่นี่ หรือ ต้องการให้ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ Comment ได้ที่ด้านล่างเลยแล้วถ้ามีโอกาสจะมาอัพเดทเพิ่มเติมให้นะ

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top