10 โรงเรียนสาธิต ฯ ยอดนิยมในประเทศไทย

น้อง ๆ หลาย ๆ คน อาจจะสงสัยว่า “โรงเรียนสาธิต” ที่ยอดนิมในประเทศมีที่ใดบ้าง ดังนั้นทาง Chula Gradeup Tutor จึงได้รวบรวมจำนวนสาธิตยอดนิยมมา 10 โรงเรียนสาธิต ฯ ในเมืองไทย (อาจมีมากกว่านี้ก็ได้นะ) ที่นอกจากจะมีบรรยากาศของโรงเรียนน่าเรียนแล้ว ยังมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ที่มีทั้งการเรียนในโปรแกรมภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จะมีโรงเรียนสาธิตฯ แห่งไหนกันบ้าง? น้อง ๆ เรียนกันอยู่หรือเปล่าตามมาดูกันเลย….

10 โรงเรียนสาธิต ฯ ยอดนิยมในประเทศไทย มีดังนี้

1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Demonstration School : CUD)

โรงเรียนสาธิต จุฬา

เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก “โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดครู ชั้นประโยคครูมัธยม ต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ได้เปลี่ยนรูปงานเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี เมื่อแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็น คณะครุศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก ท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อการฝึกหัดครูขั้นปริญญาขึ้นแทนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 โดยในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

 • ฝ่ายประถม
 • ฝ่ายมัธยม

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : satit-e-edu.chula.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www.satitm.chula.ac.th

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University : ส.มศว / ปทว. / PDS)

โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน

เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทย (ในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียน มีหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่

 • หลักสูตรปกติ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program for Talented Students หรือ EPTS) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 – 6

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satitpatumwan.ac.th

3. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development : สธ.มก. / KUS)

โรงเรียนสาธิต เกษตร

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ก็มีการปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างเป็นระบบ เช่น

 • กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 • การเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ความให้แก่นักเรียน
 • การประกวดแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสามารถการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกโรงเรียน
 • การจัดนิทรรศการต่าง ๆ
 • โครงการพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ

ด้วยนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น นอกจากจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนปกติทั่วไปแล้ว โรงเรียนยังคำนึงถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีโอกาสได้พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาพิเศษแก่นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะออทิซึม อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.kus.ku.ac.th

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School) (elementary/secondary)

โรงเรียนสาธิต มศว

เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพัฒนาจาก “โรงเรียนประสานมิตร” ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษาในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นระบบโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับมัธยมศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต่อมาได้ตั้งโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา เพิ่มเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับประถมศึกษา และได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดย อักษรย่อ คือ “ป.มศว (ประถม) และ ม.มศว (มัธยม)”

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : prathom.swu.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : satitprasarnmit.ac.th

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (The Demonstration School of Ramkhamhaeng University : DS.RU./สธ.มร.)

โรงเรียนสาธิต ราม

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา (ชาย – หญิง) ต่อมาในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทำการเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (DSRU English Program) และปีการศึกษา 2551 ได้เปิดหลักสูตรความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.ds.ru.ac.th

6. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School : MUIDS)

โรงเรียนสาธิต มหิดล

ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปได้ และนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.muids.mahidol.ac.th

7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (The Demonstration School of Silpakorn University : สาธิต มศก. / DSU)

โรงเรียนสาธิต ศิลปากร

ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของ นางสาวมาลี อติแพทย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี เมื่อปี พ.ศ. 2516 และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2517 โดยใช้อาคารไม้บริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรมเดิม ซึ่งอยู่ทางด้านประตูเพชรเกษมเป็นที่ทำการ ปีแรกรับนักเรียน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) ชั้นละ 2 ห้อง หลักสูตรที่ใช้ได้สร้างขึ้นเอง โดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง

โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีรายละเอียดดังนี้

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 จำนวน 3 ห้องเรียน
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
  มีการจัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน
  • แผนการเรียนศิลปกรรม

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตได้อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satit.su.ac.th

8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiangmai University Demonstration School : สาธิต มช. / Satit CMU.)

โรงเรียนสาธิต เชียงใหม่

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายสามัญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้ทำการเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลป์ และแผนกทั่วไป โดยแผนกละ 1 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนสาธิตฯ แห่งแรกที่ได้เปิดชั้นเรียนสามัญ ครบตามหลักสูตร 5 ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ ตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีการเรียนการสอนในชั้น ม.ต้น 3 ปี และในชั้น ม.ปลาย 3 ปีด้วยกัน และก็ได้มีการเปิดแผนกการเรียนศิลป์-จีน ในระดับชั้น ม.ปลาย เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข โดยจัดการศึกษาระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเบื้องต้น ในการประกอบอาชีพและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนมีจิตสำนึก ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satitcmu.ac.th

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Demonstration School : สธมมส. / DMSU)

โรงเรียนสาธิต มหาสารคาม

เป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร และเป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนการสอน อีกด้วย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี 2 หลักสูตรคือ

 • หลักสูตรภาษาไทย
 • หลักสูตรโครงการ English Science Computer Program (ESC)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีแผนการเรียนแบ่งได้ดังนี้

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • แผนการเรียนปกติ
  • แผนการเรียนผู้มีความสามมารถพิเศษเฉพาะด้าน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  • หลัดสูตรสามัญ ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต), แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์-ภาษา)
  • หลักสูตรผู้มีความสามมารถพิเศษเฉพาะด้าน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted วิทย์-คณิต), แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (Gifted ศิลป์-ภาษา)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการพิเศษ
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วมว.)
  • โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ดนตรี (ศิลป์-ดนตรี)

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : prathomsatit.msu.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www.satit.msu.ac.th

10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Demonstration School of Khon Kaen University)

โรงเรียนสาธิต ขอนแก่น

เดิมชื่อ “โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดย ดร.สายสุรี จุติกุล คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนด้วยกัน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัย
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เป็นโรงเรียนเพื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการรับนักเรียนโดยการทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญา ทั้งภายนอก และ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ โรงเรียน (ศึกษาศาสตร์) : www.sec.satit.kku.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียน (มอดินแดง) : www.smd.kku.ac.th

ทั้ง 10 โรงเรียนสาธิต ที่ทาง Chula Gradeup Tutor ได้ทำการรวบรวมมาให้นั่นเป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้น ในความเป็นจริงมีมากกว่านี้ หากน้อง ๆ คนไหนมีโรงเรียนอื่น ๆ แนะนำเพิ่มเติม สามารถเพิ่มเติมได้ที่ Comment ด้านล่างเลย

FB Fanpage : @Chula Gradeup Tutor

Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wud8208i

Scroll to top